Ana içeriğe atla

Dil Politikası

DİL POLİTİKASI

İSTEK Okullarında, geliştirme, destekleme ve paylaşma yöntemlerine dayanan bütünsel bir dil politikası benimsenmektedir. Bu politika, dili etkili bir iletişim aracı olarak yeterince kullanabilen, aynı zamanda yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisine sahip bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İSTEK Okullarının dil politikasının temel felsefesi, dilin sosyal bir varlık olmasıdır. Bu felsefe çerçevesinde, anadili ve yabancı dil edinimi her düzeyde öğrenci odaklı olarak yürütülerek, her öğrencinin kendi potansiyelini en üst seviyeye çıkarabileceği öğrenme ve eleştirel düşünme ortamları oluşturulmaktadır.

Dil, disiplinler üstü öğrenim için bir araçtır. İSTEK Okulları bu nedenle, etkili iletişim ve dil gelişimini teşvik eden, üreten ve destekleyen bir dil ortamı oluşturmayı hedefler.

Dil edinim sürecindeki dört beceri alanı, İSTEK Okullarının dil politikasının temelini oluşturarak, öğrencilerin dil yeteneklerini bütünsel ve dengeli bir şekilde geliştirmeye odaklanmaktadır.

  • Okuma Becerisi: İSTEK Okulları dil politikasının bir parçası olarak okuma becerisine vurgu yapar. Metinde, dilin sorgulama aracı olarak kabul edildiği ve disiplinler üstü öğrenim için bir araç olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Okuma, öğrencilere eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmaları için bir araç olarak sunulur. Bu bağlamda, dil öğretimi öğrenci odaklı olarak yürütülür, her öğrencinin kendi potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine olanak tanıyan öğrenme ortamları oluşturulur.
  • Yazma Becerisi: Yazma, iletişim kurmanın; hissettiklerimizin, düşüncelerimizi ve deneyimlerimizi aktarmanın bir aracıdır. Yazılı ifade, duyguları, düşünceleri ve gözlemleri metinle anlatma süreci olarakdil becerilerinin dört temel unsuru arasında önemli bir yer tutar. İSTEK Okulları dil politikası öğrenenlerin yazma becerisini geliştirme üzerine odaklanır. Öğrenme süreçleri, öğrencilerin dil öğrenme, dil hakkında öğrenme ve dil yoluyla öğrenmeleri arasında denge sağlamak üzere planlanır. Bu şekilde, öğrenciler yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini yazma yoluyla da geliştirebilirler.
  • Dinleme Becerisi: Dinleme, bireyin hayatının erken dönemlerinden itibaren kazandığı ve sürekli olarak kullanageldiği bir yetenektir. Özellikle okul çağına kadar, öğrenciler bu beceriyi en yoğun şekilde geliştirme şansı bulurlar. Dinleme, iletişim süreçlerinin temelini oluşturur ve öğrencilere dilin anlamını daha derinlemesine kavrama fırsatı sunar. Bu nedenle, dilin sosyal bir varlık olduğu ve etkili iletişimin dinleme becerisi gerektirdiği bilinciyle, öğrencilerin bu önemli yeteneklerini geliştirmeleri için planlamalar yapar.
  • Konuşma Becerisi: Dil politikası ayrıca öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmeye odaklanır. Dilin etkili iletişim aracı olarak kullanılabilmesi için, öğrencilerin kendilerini açıkça ifade edebilmeleri ve düşüncelerini paylaşabilmeleri önemlidir. Bu nedenle, İSTEK Okulları dil politikası, öğrencilere konuşma becerilerini geliştirme imkanları sağlamayı amaçlar.

DİL POLİTİKASININ HEDEFLERİ

  • Çokdillilik ve Kültürlerarasılık: İSTEK Okulları, çokdillilik anlayışını benimseyerek öğrencilere Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Almanca gibi dillerle etkili iletişim becerilerini kazandırmayı hedefler. Dil edinimi süreci sosyal etkileşimde bulunma yoluyla her zaman daha gelişmiş aşamaya evrilir. Öğrenenlerde somuttan soyuta; sembolik anlamlar oluşturmaya, mecazlar ve metaforlarla ifade etme olgunluğuna uzanan bu süreç, gelişimin önemli bir aşamasıdır. Dil politikası ayrıca öğrencilere dilin sadece bir araç olmanın ötesinde kültürler arası anlayışı artırma fırsatları sunar. Dilin sadece iletişim değil, aynı zamanda dünya görüşleri, değerler ve kültürel kimlikle bağlantılı bir araç olduğu anlayışını güçlendirir. Bu, öğrencilerin kültürel farkındalık geliştirmelerini, farklı bakış açılarına saygı göstermelerini ve çok kültürlü bir ortamda etkili iletişim kurmalarını teşvik eder.
  • Süreklilik ve Gelişim: Süreklilik açısından, dil politikası öğrencilerin dil becerilerini sadece belirli dönemlerde değil, tüm eğitim süreci boyunca kapsamlı bir şekilde geliştirmeyi hedefler. Bu, dilin öğrenme süreçlerinde ve müfredatın her aşamasında etkili bir şekilde entegre edilmesini içerir. Gelişim perspektifinden bakıldığında, dil politikası öğrencilerin dil becerilerini sürekli olarak iyileştirme ve genişletme amacını taşır. Bu, öğrencilerin dilde derinleşmelerini sağlayacak etkinlikleri içerir, aynı zamanda dilin günlük hayatta ve disiplinler arası bağlamlarda nasıl kullanılacağına dair bilgi ve becerilerin geliştirilmesini de içerir.
  • Okuma ve Yazma Yeteneklerinin Geliştirilmesi: Okuma ve yazma yeteneklerinin geliştirilmesi sürecinde, öğrencilerin dil aracılığıyla anlam oluşturma, dünyayı keşfetme ve metinlerden anlam çıkarma becerilerinin artırılması hedeflenir. Okuryazarlık, öğrencilere metinlerdeki perspektifleri analiz etme ve iletişim yeteneklerini güçlendirme imkanı sağlayarak edebiyatın keyif veren bir kaynak olduğunu fark etmelerini amaçlamaktadır.
  • Edebiyat Duyarlılığı: Edebiyat duyarlılığı kazandırma hedefi, öğrencilere dilin güzelliklerini, ifade zenginliğini ve kültürel derinlikleri keşfetme fırsatı sunmayı amaçlar. Bu hedef, dilin sadece iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda edebi eserlerle etkileşimde bulunarak dilin estetik ve duygusal boyutlarını anlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeyi içerir. Ayrıca, edebiyat duyarlılığı kazandırma hedefi, İSTEK Okulları dil politikasını teknik becerilerin ötesinde bir sanat ve kültür aracı olarak değerlendirmeyi içerir. Öğrencilere yaratıcılık, eleştirel düşünme ve duygusal zeka geliştirmeleri için fırsatlar sunar.
  • Eleştirel Düşünce ve Araştırmacı Kimlik: Dil kullanımı, öğrencilerin eleştirel düşünce yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirme amacını taşır; aynı zamanda araştırma ve sorgulama yeteneklerini artırmayı hedefler. Dil, bilgiye erişim, bilgi işleme ve kavramsal anlayışın geliştirilmesinde temel araç olarak işlev görür, bu sayede öğrencilere düşüncelerini, bilgilerini ve deneyimlerini dönüşümlü bir şekilde düşünme imkanı sağlanır.