Ana içeriğe atla

Politikalar

İSTEK Okulları, öğrencilerin bireysel gelişimini desteklemek, öğrenme deneyimini zenginleştirmek ve kaliteli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla kapsamlı eğitim politikalarını belirlemiş ve bunları yazılı hale getirip standartlaştırmıştır. Bu politikalarla, tüm eğitim sürecinin öncelikli olarak öğrencinin akademik, duygusal ve sosyal tüm süreçlerde üstün yararını hedeflemiştir. 

Bu politikalar, İSTEK Okullarının misyonunu destekleyerek her öğrencinin potansiyelini maksimize etmeye yönelik çabanın önemli birer parçasıdır.

Değerlendirme Politikası

İSTEK Okulları Ölçme Değerlendirme Politikası, eğitim öğretim sürecinde yer alan her uygulamanın, öğrencinin gerçekleştirdiği öğrenme eylemine etkisini izler; hazır bulunuşluktan sonuca kadarki her aşamayı kapsar. Politika uyarınca ölçme değerlendirme faaliyetinin yürütücüleri, öğrencilerin öğrenme eyleminden önceki durumlarını belirlemek amacıyla “ön”, devam eden çalışmaların öğrencilerin öğrenmesi üzerinde yaratmakta olduğu değişimleri ve öğrencilerin süreç içindeki ilerleyişini izlemek için “sürece yönelik”; planlanan takvimin bitiminde öğrencilerin ulaştığı noktayı tespit etmek için de “sonuca yönelik” ölçme ve değerlendirmelerde bulunur.

Akademik Dürüstlük Politikası

Akademik dürüstlük esas olarak; kişinin sahip olduğunu iddia ettiği bilgiye “gerçek anlamda” sahip olmasıdır. Öğrenciler, her tür ödev ve çalışmada, kurallarına uyularak ve dürüstçe yürütülmüş bir araştır-

manın sağlayacağı yararları bilmeli; hak edilmemiş bir üstünlük kazanmanın ahlaki olmadığını kabul etmeli; özgünlük, fikrî mülkiyet, yaratıcılık kavramlarına değer vermelidir. Akademik dürüstlüğün

sağlanmasıyla ilgili planlama ve uygulamaları; Okul Yönetimi, Kütüphane Koordinatörü, Rehberlik Bölümü, Zümreler/Bölümler, ODGE Kurulu, Onur Kurulu, Disiplin Kurulu ve Öğrenci Konseyi gerçekleştirir. Bu politika, İSTEK Okullarının tüm bireyleri için geçerlidir.

Davranış Politikası

Farklı kültürel ortamlarda yetişmiş bireylerin, aynı kampüs çatısı altında uyum içinde yaşayabilmeleri için ortak beklentilere sahip olmaları önem taşır. İSTEK Okulları Davranış Politikası olan ODGE (Olumlu Davranış

Geliştirme Programı) uzun bir sürece yayılan hazırlık çalışmalarıyla; öğrenci, veli ve öğretmen üçgeni tarafından şekillendirilmiş bir içeriğe sahiptir. ODGE/Davranış Politikasında amaç, öğrencilerin destekleyici bir ortam içerisinde potansiyellerinin en üst seviyeye taşımalarıdır.

PROJİST: İş Birlikli Proje Uygulamaları Politikası

PROJİST, İSTEK Okullarında temel bilimler, sosyal bilimler, bilişim, sanat ve spor alanlarının birlikte ele alındığı iş birlikli proje uygulamasıdır. PROJİST, çalışma prensipleri bakımından

disiplinler arası, tema açısından disiplinler üstü bir uygulamadır. PROJİST’e takım hâlinde katılım gösterilir. PROJİST kapsamında, her sınıf düzeyinde farklı PROJİST çerçevelerinde projeler üretilir. Hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Sosyal, ekonomik, teknolojik açıdan sorunları çözmek, bu kapsamda hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak, teknolojileri özgün fikir ve uygulamalarla hayata geçirmek PROJİST’in temel hedefidir.

İSTEK Plus: Özgün Dersler Programı Politikası

Öğrencinin gelişimini çok boyutlu kılmak için, müfredat çerçevesinin sınırlarını çeşitlendirilmiş akademik disiplinler, kişisel-sosyal gelişim programları ve yaşam boyunca gerekli olan becerilerle genişletmek gerekir. “İSTEK Plus - Özgün Dersler Programı” bu amaçla tasarlanmıştır. Program, anaokulu hazırlık sınıfı, ilkokul (1-2-3-4. sınıflar), ortaokul (5-6-7. sınıflar) ve lisede (hazırlık sınıfları ve 9-10-11. sınıflar) ders programına entegre edilmiş 52 adet özgün dersi içerir.

MENTÖRİST: Öğrenci Destek Programı Politikası

İSTEK Okullarındaki her bir öğrenci, fark edilme, tanınma, değer görme, ilgilenilme, kendini anlatma ve anlaşılmayı bekleme konularında

eşit haklara sahiptir. Her bir öğrenci eşitlikçi bir anlayışla kendini tanıma, kendini geliştirebileceği alanların farkına varma, öğrenme becerileri kazanma, sorumluluk geliştirme ve başarılı olma yolunda desteklenme hakkına sahiptir. MentörİST (İSTEK Okulları Öğrenci Destek

Programı) kampüsteki her öğrenci için bu hakları garanti altına alır. MentörİST, ortaokul ve liselerde branş öğretmenleri tarafından yürütülür.

SSP-100: Toplum Hizmet Programı Politikası

Sosyal Sorumluluk Platformu İSTEK Okullarında eğitim gören tüm öğrenciler için hazırlanmış, içinde bulunduğumuz toplum ile bağlantı kurabilmeyi sağlayan, bireysel gelişimi destekleyen; öğrenci, öğretmen ve veliyi kapsayan bir toplumsal dayanışma hareketidir.

Bu hareket İSTEK Okullarında okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bir vakıf ya da dernek bünyesinde veya bağımsız olarak okuliçinde/okul dışında başlatacakları bireysel veya grup halindeki sosyal sorumlulukları kapsar.

Öğrenme Politikası

İSTEK Okulları Öğrenme Politikası, öğrencileri öğrenme sürecinde “öğrenen” kimliğiyle özne olarak kabul eder. Öğrenme eyleminin bireyin eyleme dönüştürülmüş arzusu ve çabasıyla oluştuğuna inanır. Tüm öğrenme süreçleri boyunca öğrencilerinin sadece akademik başarı değil, aynı zamanda yaşamları boyunca süren bir öğrenme tutkusu kazanmalarını hedefler. Öğrenme süreçleri planlamasını, öğrenenlerin bilgide derinleşmeleri, yaratıcı düşünmeleri ve dünya ile etkileşime geçmeleri üzerinden kurgulayarak onların geleceğin toplumuna katkı sağlayacak bireyler haline gelmelerini amaçlar.

Dil Politikası

İSTEK Okulları, dilin sadece bir araç olmanın ötesinde, bireyin bütünsel gelişimine katkı sağlayan bir öğrenme aracı olduğuna inanır. Bu anlayışla, dil politikamız geliştirme, destekleme ve paylaşma yöntemlerine dayanarak öğrencilerimizin dil becerilerini en üst düzeye çıkarmayı hedefler.

İSTEK Okulları, her öğrencinin kendi potansiyelini en üst seviyede gerçekleştirebilmesi için öğrenme ve eleştirel düşünme ortamları oluşturur. Dil becerilerinin gelişimi, sadece dilbilgisi ve kelime dağarcığına odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilerin düşünsel kapasitelerini genişletmeye yönelik etkileşimli ve yaratıcı öğrenme deneyimlerini içerir.

Kapsayıcı Eğitim ve Özel Eğitim İhtiyaçları Politikası

İSTEK Okulları, kapsayıcı eğitim ve özel eğitim ihtiyaçları politikasını benimseyerek, her öğrencinin bireysel potansiyeline ulaşmasını desteklemeyi amaçlar. Politika, çeşitli öğrenme stilleri ve ihtiyaçlarına duyarlı bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedefler. Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilere yönelik destek ve kaynaklar sağlanarak, eğitimde eşitlik ve kapsayıcılık prensiplerine vurgu yapılır.

Çocuk Hakları Politikası

İSTEK Okulları, öğrencilerin fiziksel, duygusal ve entelektüel gelişimine saygı gösterirken, onlara güvenli, destekleyici ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı sağlar. Bu öğrenme ortamı, Çocuk Hakları Politikası doğrultusunda şekillenir. Bu politika, her öğrencinin eşit haklara sahip olduğunu kabul eder ve onları olumlu bir eğitim deneyimi ile desteklemeye odaklanır. İSTEK Okulları, öğrencilerin fiziksel, duygusal ve entelektüel gelişimine saygı gösterirken, onlara güvenli, destekleyici ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı sağlamayı amaçlar.

İSTEK Okulları, bu temel değerler etrafında bir araya gelen topluluğuyla, öğrencilerini sadece bilgili bireyler olarak değil, aynı zamanda etik değerlere sahip, dünya vatandaşı sorumluluklarını anlayan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

İletişim Politikası

İSTEK Okulları, iletişimi hem merkezî yapının hem de okulların paydaşlarıyla ilişkisinde önemli bir faktör olarak görür. Yöneticiler ve öğretmenler; veliler ve öğrenciler ile açık, şeffaf ve etkili bir iletişim kurarak, okulun iletişim hedeflerine ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Okul yönetimi ve öğretmenler veliler ve öğrenciler ile iletişim kurmak için çeşitli kanallar kullanmaktadır. Bu kanallar arasında, okul web sitesi, sosyal medya, veli toplantıları, okul etkinlikleri, bültenler,  K12.Net sistemi, Google Classroom, SMS mesajları yer almaktadır.

 

İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi Politikası

İSTEK Okulları olarak, insan kaynakları yönetimi ve performans değerlendirmesi konusundaki politikalarımız, kurumun vizyonu ve misyonu doğrultusunda sürdürülebilir başarıyı hedeflemektedir. Bu politika, çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmeyi, işbirliğini teşvik etmeyi ve en yüksek standartlarda eğitim hizmeti sunmayı amaçlar.

Bu politikanın uygulanması ve geliştirilmesi, İSTEK Okulları İnsan Kaynakları Departmanı ve okul yönetimleri tarafından sağlananır.  Bu politika, İSTEK Okullarının sürekli gelişimine katkıda bulunmayı hedefler ve tüm çalışanlarımızın başarılarına değer verir.

Kayıt Politikası

İSTEK Okulları olarak, eğitimde kalite standartlarını yüksek tutmayı ve öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda belirlenmiş olan kayıt politikalarımız, adil ve şeffaf bir kayıt süreci sağlamayı hedefler.

Kayıt süreci ile ilgili bilgiler, İSTEK Okullarının resmi web sitesi, sosyal medya hesapları, SMS ve K12.Net aracılığıyla duyurulur. Ayrıca, velilerin sorularını yanıtlamak amacıyla okulun iletişim birimleri aktif olarak görev yapar.

İSTEK Okulları Kayıt Politikası, okulumuzun eğitim standartlarına uygun, adil ve şeffaf bir kayıt sürecini temin etmeyi amaçlar. Bu politika, güncellenen şartlar ve mevzuata göre revize edilebilir.

İş Güvenliği ve Sağlığı Politikası

İSTEK Okulları çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde korumak için, iş güvenliği ve sağlığı konusunda bir dizi politika ve önlem belirlenmiştir.

İSTEK Okulları yönetimi, iş güvenliği ve sağlığının öneminin farkında olup, bu konuda sürekli bir gelişim ve uyum içinde olma taahhüdünde bulunur. İş Güvenliği ve Sağlığı Politikamız, yasal düzenlemelere ve standartlara uygunluğu sağlamak amacıyla sürekli gözden geçirilir.

Bu politika, İSTEK Okullarının iş güvenliği ve sağlığı konularında taahhütlerini ve sorumluluklarını belirler. Politika, gerekli güncellemeler ve revizyonlarla sürekli olarak gözden geçirilir ve geliştirilir.

Güvenlik Politikası

İSTEK Okulları olarak, öğrenci, veli ve çalışanlarımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda belirlenmiş olan güvenlik politikamız, okulumuzda bir güvenli öğrenme ve çalışma ortamı sağlamayı hedefler.

İSTEK Okulları yönetimi, güvenlik konusunda sürekli bir gelişim ve iyileştirme taahhüdünde bulunur. Bu bağlamda, güvenlik politikamız düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.

Öğrencilerimizin güvenliği, önceliğimizdir. Tüm çalışanlarımıza güvenlik konusunda düzenli eğitimler verilir ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanır. Acil durum senaryoları üzerinde düzenli tatbikatlar yapılır ve çalışanların bu durumlarla etkili bir şekilde başa çıkmaları sağlanır.