Ana içeriğe atla

Neden İSTEK Okulları

Öğrenim Hedeflerimiz

İSTEK Okullarında öğrencilerimizde 21. yüzyıl becerileri geliştirme hedefi doğrultusunda planlanan öğrenim hedefleri, öğrencilerimizin bireysel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir vizyonu yansıtır. Bu hedefler, belirli öğrenim evrelerinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak nitelikli bir öğrenme deneyimiyle şekillenir ve öğrencilerimizin sınıf içi ve dışındaki eğitim faaliyetlerinden maksimum fayda sağlamalarını hedefler.

Bu bağlamda, öğrenim hedeflerimiz, sadece bilgi kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda öğrencilerimizin becerilerini, eleştirel düşünme yeteneklerini, iletişim becerilerini, işbirliği yapma kabiliyetlerini ve dijital okuryazarlıklarını geliştirmeye odaklanır. Öğrencilerimizi sadece bilgi tüketicisi değil, aynı zamanda bilgi üretebilen ve uygulayabilen bireyler olarak yetiştirmek temel hedeflerimizdendir.

Belirlenen öğrenim hedefleri, öğrencilerimizin gerçek dünya sorunlarına etkili çözümler bulma kapasitelerini arttırmayı amaçlar. Bu süreç, sınıf içi etkinliklerin yanı sıra çeşitli öğrenim alanları ve deneyimleri aracılığıyla desteklenir. Öğrencilerimizin kendi öğrenme yollarını keşfetmelerini ve kendi ilgi alanları doğrultusunda derinleşmelerini sağlamak adına esnek ve çeşitli öğrenme fırsatları sunulur.

Bu hedeflerimizin gerçekleşmesini beklediğimiz gözlenebilir nitelikteki tutum ve davranışlar, öğrencilerimizin özgüvenli, sorumluluk sahibi, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, etkili iletişim kurabilen, takım çalışmasına yatkın ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilen bireyler olmalarını içerir. Bu öğrenci profilini oluşturabilmek için öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını anlamak ve bu farklılıkları değerlendirmek, eğitim planlama ve gerçekleştirme sürecimizin temel prensiplerindendir.

İSTEK Okullarında, öğrencilerimizi sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda hayatları boyunca karşılaşacakları zorluklara üstesinden gelme gücüne sahip, sürekli öğrenen bireyler olarak yetiştirmek için öğrenim hedeflerimizi sürekli olarak gözden geçirir, günceller ve geliştiririz.

21. Yüzyıl Becerileri

Öğrenme ve yenilik becerileri: Eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve iş birliği, yaratıcılık ve inovasyon

Dijital okuryazarlık becerileri: Bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, Bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı

Kariyer ve yaşam becerileri: Esneklik ve uyum, girişimcilik ve öz yönetim sosyal ve kültürlerarası ilişki, üretkenlik ve sorumluluk

Bireyin ve Geleceğin Toplumunun İhtiyaçları Doğrultusunda Gelişim

İSTEK Okullarında her öğrencimize, kendi akademik benliğini keşfedip tanıyabilmesi amacıyla zengin çeşitlilikteki farklı disiplinlerle içeriklendirilmiş geniş bir öğrenme çerçevesi sunarız. Her öğrencimiz sınırları esnek olan bu çerçeveyi kendi ilgi,  yönelim ve ihtiyaçları doğrultusunda genişletme fırsatı bulur.

Öğrencilerimizin sadece bilgi edinmekle kalmayıp aynı zamanda derinlemesine düşünme, eleştirel analiz yapma ve yaratıcı çözümler üretme becerilerini geliştirmelerini hedefleriz.

Öğrencilerimiz, anaokulundan lisenin sonuna kadar, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kişisel ve akademik gelişimlerine odaklanma fırsatı bulurlar. Her bir öğrencinin benzersiz güçlü yanlarını keşfetmesine ve bu alanlarda derinleşmesine olanak sağlayan esnek bir öğrenme ortamı oluştururuz.

Geleceğin dünyası hızla değişirken, öğrencilerimizi bu değişime ayak uydurabilecekleri, adaptasyon yetenekleri güçlü, öğrenmeye açık bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlarız. Bu nedenle, öğrencilerimize sadece bugünkü ihtiyaçlara değil, aynı zamanda gelecekteki beklentilere de uygun olarak donanımlı olabilmeleri için geniş bir öğrenme yelpazesi sunarız.

Öğrencilerimiz, ilgi duydukları bir ya da birden fazla alanda ileri düzeyde yeterlilik kazanma şansına sahiptirler. Hem sanat, spor, teknoloji, hem de akademik alanlarda geniş bir yelpazede gelişim fırsatları sunarak öğrencilerimizin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedefleriz.

İSTEK Okulları, öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini, tutkularını ve hedeflerini keşfetmelerini destekler. Bu sayede, her bir öğrencimiz, kendi benzersiz öğrenme yolculuğunu şekillendirirken, aynı zamanda geleceğin liderleri ve düşünce öncüleri olarak yetişmeye hazırlanır.

İSTEK Okullarında “Tutarlı ve Tamamlayıcı Eğitim”, öğrencilerimize bütünsel bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlayan anlayışımızı ifade eder. Öğrencilerimizin sadece belirli konular üzerinde değil, aynı zamanda genel bir yetkinlik kazanmalarını ve yaşamları boyunca bu yetkinlikleri etkili bir şekilde kullanabilmelerini hedefleriz. Bu kapsamda tutarlı ve tamamlayıcı eğitim aşağıdaki içeriği kapsar:

 • Bütünlük ve Bağlantılılık: Tutarlı ve tamamlayıcı eğitim, ders içeriğinin bütünsel bir şekilde tasarlanmasını ve farklı konular arasında organik bağlantıların kurulmasını vurgular. Bu sayede öğrenenler, öğrendikleri bilgileri izole parçalar olarak değil, birbiriyle ilişkili bir bütün olarak görebilirler.

 • Çeşitlilik ve Bireyselleştirme: Öğrenenlerin farklı öğrenme tarzlarına ve hızlarına uygun bir şekilde öğrenmelerini destekler. Ders içeriği çeşitli öğrenme yöntemlerini içerir ve öğrenenlere kendi öğrenme süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetme fırsatı tanır.


Pratik Uygulama ve Gerçek Dünya Bağlamı: Tutarlı ve tamamlayıcı eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra öğrenenlere pratik beceriler kazandırmayı hedefler. Bu, öğrenenlerin öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarında ve gelecekteki iş yaşamlarında etkili bir şekilde kullanabilmelerine olanak tanır.


Öğrenim hedeflerimiz öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak öğrencinin bir bilim alanında edindiği bilgiler ve teoriler ile bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmiştir.

Öğrenci için anlamlılık hedefimiz, eğitimde öğrencilere öğrenilen bilgilerin kendi yaşamları ve deneyimleriyle bağlantılı olmasını ve bu nedenle öğrenmenin daha anlamlı hale gelmesini amaçlar. Anlamlılık hedefi, öğrencilerin sadece bilgiyi öğrenme süreçlerinde geçici olarak saklamak yerine, onu daha kalıcı bir şekilde anlamalarını ve entegre etmelerini hedefler. Bu kapsamda anlamlılık hedefiyle ilgili temel unsurlar:

 • Bağlamın Anlaşılması: Anlamlılık hedefi, öğrenenlere öğrenilen bilgileri kendi yaşamları ve günlük deneyimleriyle ilişkilendirme fırsatı tanır. Bu, öğrenenlerin konuları soyut kavramlar olarak değil, gerçek dünya bağlamında anlamalarını sağlar.

 • Kişisel İlgi ve Yönelim: Anlamlılık, öğrenenlerin öğrenilen bilgilerin kendi hedefleri, ilgi alanları ve değerleriyle uyumlu olmasını içerir. Bu, öğrenenlerin motive olmalarını ve öğrenmeye karşı daha olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlar.

 • Uygulama ve Pratik Bağlam: Anlamlılık hedefi, öğrenenlere öğrenilen bilgileri gerçek dünya uygulamalarında kullanma fırsatı tanır. Bu, teorik bilgilerin pratikte nasıl kullanılabileceğini anlamalarına yardımcı olur.


Eleştirel Düşünce Gelişimi: Anlamlılık hedefi, öğrenenlerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini destekler. Öğrenenler, öğrenilen bilgileri sorgulayabilir, çeşitli bakış açılarından değerlendirebilir ve bu bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilirler.

Derinlik ile öğrencilerimizin bilgiyi yüzeysel bir şekilde değil, kavramsal bir anlayışla ele almalarını ve öğrenilen bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilmelerini hedefleriz. Bu hedef, öğrenme sürecinde ezberlemenin ötesine geçilmesini ve öğrencilerin bilgiyi uygulama yeteneklerini geliştirmelerini sağlama amacını taşır. Bu bağlamda, öğrencilerin düşünsel süreçlerini derinleştirme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve problem çözme yeteneklerini arttırma konularında odaklanırız.

Derinlik ilkesinin öğrenme süreçlerindeki rolü, öğrencilere sadece bilgiyi pasif bir şekilde tüketmek yerine, bilgiyi analiz etme, sorgulama ve somut bağlamlarda uygulama becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu yaklaşımla, öğrencilerin konuları derinlemesine ele almalarını, kendi düşüncelerini geliştirmelerini teşvik eder ve öğrenilen bilgileri gerçek hayat bağlamında etkili bir şekilde kullanmalarına olanak tanırız.

 

Uygulayarak öğrenme ile teorik bilgilerin sadece öğrenenin zihninde depolanmasının ötesine geçerek, gerçek dünya uygulamalarıyla entegre edilmesini ve öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe dönüştürmelerini hedefleriz.

 • Öğrenilen Bilgilerin Kullanılabilirliği: Uygulayarak öğrenme, öğrenenlere teorik bilgileri sadece ezberlemek yerine, bu bilgileri gerçek dünya durumlarına uygulama fırsatı tanır. Bu sayede öğrenenler, öğrendikleri konuları günlük hayatta veya mesleki uygulamalarda etkili bir şekilde kullanabilirler.
 • Kalıcı Öğrenmeyi Destekleme: Uygulama yoluyla öğrenilen bilgiler, öğrenenelerin belleklerinde daha kalıcı olma eğilimindedir. Çünkü teorik bilgilerin pratik uygulamalarla birleştirilmesi, öğrenenlerin öğrenilenleri daha iyi anlamalarına ve hatırlamalarına yardımcı olur.

 • Motivasyonu Artırma: Uygulama odaklı öğrenme, öğrenenlerin motivasyonunu artırır. Çünkü öğrenenler, öğrendikleri konuları gerçek hayatta uygulayabilecekleri ve somut sonuçlara ulaşabilecekleri bir bağlam içinde bulunduklarında daha fazla ilgi gösterirler.

 • İşbirliği ve İletişim Becerilerini Geliştirme: Uygulama temelli öğrenme genellikle grup çalışmalarını içerir. Bu da öğrenenlere işbirliği yapma, iletişim kurma ve birlikte çalışma becerilerini geliştirme şansı verir.

 • Sonraki Öğrenmelere Yönelik Hazır Bulunuşluğu Arttırma: Uygulamalı öğrenme, öğrenenleri gelecekteki meslekleri için daha hazırlıklı hale getirir. Öğrenenler, sahip oldukları teorik bilgileri meslekleriyle ilişkilendirerek, mezuniyet sonrasında daha donanımlı ve yetkin bireyler haline gelirler.


İSTEK Okullarında öğrenme atmosferi güvenli ve destekleyicidir. Öğrencilerimizi soru sormaya teşvik eder, öğrenme etkinliklerinin planlanma sürecine dahil eder, öğrenme sürecinde özne olmasını destekleriz. Öğrencilerin görüş ve değerlerine saygı duyarız. Bu kapsamda destekleyici bir öğrenme ortamının, öğrenme deneyiminde özne olan öğrenciye sağladığı aşağıdaki fırsatlardan yararlanırız. 

 • Öğrenen Merkezli Yaklaşım: Öğrenme destekleyici bir ortam, öğrenenlerin ihtiyaçlarına odaklanır ve öğrenme sürecini onların ilgi, yetenek ve öğrenme stillerine uygun hale getirir. Bu, öğrenenlerin kendi öğrenmelerini daha etkin bir şekilde yönetmelerini sağlar.

 • İlgili ve Güncel Kaynaklar: Okulların öğrenme destekleyici bir ortam sunabilmesi için güncel ve ilgili kaynaklara erişim sağlamaları önemlidir. Kitaplar, dijital içerikler, laboratuvarlar ve diğer kaynaklar, öğrenenlere geniş bir öğrenme yelpazesi sunar.

 • Teknolojik Altyapı ve Araçlar: Teknolojik altyapı, öğrenenlere çağdaş öğrenme araçları ve kaynakları kullanma fırsatı tanır. Bilgisayarlar, interaktif tahtalar, çevrimiçi öğrenme platformları gibi teknolojik araçlar, öğrenenlerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olabilir.

 • Çeşitli Öğrenme Materyalleri: Farklı öğrenme stillerine ve ihtiyaçlarına hitap eden çeşitli öğrenme materyalleri, öğrenenlere özelleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunar. Görsel, işitsel ve dokunsal öğrenmeyi destekleyen materyaller, öğrenenlerin anlama düzeylerini artırabilir.

 • Öğrenen İhtiyaçlarına Duyarlı Değerlendirme: Değerlendirme süreçleri, öğrenen başarısını anlamak ve geliştirmek için adil ve öğrenci ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde tasarlanmalıdır. Formatif değerlendirme, öğrenenlere geri bildirim sağlayarak öğrenmelerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

 • İşbirliğine Dayalı Öğrenme: Öğrenmeyi destekleyici bir ortam, öğrenenler arasında işbirliğini teşvik eder. Grup çalışmaları, projeler ve ortak öğrenme aktiviteleri, öğrenenlere sosyal becerilerini geliştirme ve birbirleriyle etkileşimde bulunma fırsatı sunar.

 • Öğrenenin Sağlığı ve Refahı: Öğrenenlerin fiziksel ve duygusal sağlıklarını desteklemek, öğrenme sürecindeki konsantrasyonlarını artırabilir. Sağlıklı bir öğrenme ortamı, öğrenenlerin genel refahlarını olumlu bir şekilde etkiler.


Günümüzde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi, toplumun her alanında büyük değişimlere yol açmaktadır. Bu bağlamda, İSTEK Okulları, öğrencilerin sadece teknolojiyi kullanmayı değil, aynı zamanda teknolojik dünyayı anlama ve etkili bir şekilde yönlendirebilme yeteneklerini geliştirmeye büyük bir vurgu yapmaktadır.

Bilişim okuryazarlığı, günümüz dünyasında vazgeçilmez bir beceri haline gelmiştir. İSTEK Okulları, öğrencilerin teknoloji ile etkileşimde bulunurken sadece yüzeyde değil, aynı zamanda teknolojinin temelini oluşturan prensipleri ve teknik dilini anlamalarını sağlamaktadır. Bu sayede, öğrenciler, bilgi teknolojileri ile ilgili sorunları daha derinlemesine anlama ve çözme becerilerini geliştirirler.

Bilişim okuryazarlığı, öğrencilere farklı teknolojik bilgi ve uygulamaları tanıma imkanı sağlar. İSTEK Okulları, öğrencilerin dijital dünyada yaratıcı olmalarını, yeni teknolojik gelişmeleri keşfetmelerini ve bu teknolojilere uyum sağlamalarını teşvik eder. Böylece, öğrenciler sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişirler.

Teknolojinin sunduğu olanaklardan verimli bir şekilde yararlanabilme becerisi, iş dünyası ve toplum için kritik bir öneme sahiptir. İSTEK Okulları, öğrencilere dijital araçları etkili bir şekilde kullanabilme yeteneklerini kazandırarak, onları bilgi çağının gereksinimlerine uygun bir şekilde yetiştirmeyi amaçlar. Bu sayede, öğrenciler gelecekteki kariyerlerinde ve yaşamlarında teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak başarıya ulaşabilirler.

İSTEK Okulları, öğrencilerin bilişim okuryazarlığını geliştirmek suretiyle, onları teknolojik dünyanın dinamikleriyle başa çıkabilen, bilinçli ve etkili bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler. Bu yaklaşım, öğrencilerin sadece teknoloji kullanıcıları değil, aynı zamanda bu teknolojilere şekil veren aktif katılımcılar olmalarını sağlayarak, onları günümüzün rekabetçi ve teknoloji odaklı dünyasına hazırlamayı hedefler.

İSTEK Okullarında öğrencilerimize bilimsel yöntemi anlama, bilimsel düşünceyi geliştirme ve bilim diliyle etkili iletişim kurma becerileri kazandırmayı hedefleriz. Bu kapsamda;

 • Bilimsel Düşünce:
  • Gözlem ve Deneyim: Öğrenenler, çevrelerindeki olayları dikkatlice gözlemleme ve bu gözlemleri sistematik bir şekilde kaydetme becerisi kazanırlar. Ayrıca, deneyimlerini güvenilir bir şekilde belgeleme yeteneği geliştirirler.
  • Soru Sorma: Öğrenenlerin meraklarını ve bilgi açıklarını belirlemelerine yardımcı olacak sorular sorma becerisi geliştirmelerini sağlarız. Bu, öğrenenleri araştırma sürecine yönlendiren ve onların hipotez oluşturmalarını sağlayan bir temel oluşturur.
  • Hipotez Oluşturma: Gözlemlerden ve sorularından yola çıkarak, öğrenenler bilimsel bir tahmin oluşturma ve bu tahminleri test etme pratiği kazanırlar.
  • Analiz ve Çıkarımlar: Elde edilen verileri analiz etme, sonuçları değerlendirme ve bu çıkarımları bilimsel bir şekilde ifade etme yeteneği geliştirirler.
 • Bilim Dili:
  • Terim ve Kavramlar: Bilimsel bir dilin temelini oluşturan terim ve kavramları anlama ve kullanma becerisi kazandırılır. Bu, öğrenenlerin bilimsel literatürü anlamalarına ve bu dili etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.
  • Rapor ve Makale Yazma: Öğrenenlere, yaptıkları gözlemleri, deney sonuçlarını ve çıkarımlarını bilimsel bir rapor veya makale şeklinde ifade etme pratiği yaptırılır. Bu, bilimsel iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar.
  • Sunum Becerileri: Öğrenenlere, bilimsel bulgularını açık ve etkili bir şekilde sunma becerisi kazandırılır. Bu, diğer öğrenenlerin  bilimsel keşiflerini paylaşabilme fırsatı sunar.

Eleştirel Okuma: Öğrenenlere, bilimsel makaleleri eleştirel bir bakış açısıyla okuma becerisi kazandırılır. Bu, bilimsel literatürdeki yöntemleri, bulguları ve tartışmaları anlama kapasitesini artırır.

İSTEK Okullarında ölçme ve değerlendirme süreçlerini, sadece öğrencinin bilgi düzeyini ölçen sınavlardan daha geniş bir perspektife sahiptir. Bu süreçler, öğrencilerin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını kapsayacak şekilde tasarlarız.

 • Çeşitlilik ve Yenilikçilik:
  • İSTEK Okullarında ölçme ve değerlendirme, çeşitli yöntem ve araçları içerir. Geleneksel sınavlara ek olarak, performans görevleri, projeler, portföy değerlendirmeleri, öğrenci sunumları gibi çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrenencilerin farklı yeteneklerini ve öğrenme tarzlarını yansıtmaya çalışılır.
 • Süreç Değerlendirme:
  • Değerlendirme sadece sonuçları ölçmekle kalmaz, aynı zamanda öğrencinin öğrenme süreci içindeki ilerlemesini de izler. Formatif değerlendirme, öğrencilere geri bildirim sağlar ve öğrenme stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • İşbirlikçi ve İnteraktif Değerlendirme:
  • Değerlendirme süreçleri, öğrenciler arasındaki işbirliğini teşvik eder. Grup projeleri, akran değerlendirmesi ve sınıf içi etkileşimleri içeren yöntemler, öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunma ve öğrenme süreçlerini paylaşma fırsatlarını artırır.
 • Beceri Temelli Değerlendirme:
  • Ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin belirli beceri ve yetkinlikleri kazanma düzeyini değerlendirir. Bu, sadece tanımlama ve kavrama düzeyinde bilgiye odaklanmak yerine, öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, bağlantı kurma, yorumlama gibi genel becerilerini ölçmeye yönelik bir yaklaşımı içerir.
 • Kişiselleştirilmiş Değerlendirme:
  • Öğrencilerin bireysel özellikleri, ilgi alanları ve öğrenme tarzları dikkate alınarak değerlendirme süreçleri kişiselleştirilmeye çalışılır. Bu, öğrencilere kendi öğrenme yollarını seçme ve geliştirme fırsatı tanır.

Süreçteki bu ögeler İSTEK Okullarında ölçme ve değerlendirmenin daha kapsamlı, adil ve öğrenci odaklı bir süreç haline gelmesini sağlar. Bu yaklaşım, öğrencilerin daha iyi anlamalarını, derinlemesine düşünmelerini ve çeşitli beceriler kazanmalarını destekler.

 

İSTEK Okullarında öğrenim hedefleri, dinamik ve evrilen bir niteliğe sahiptir. Her bir öğrencimizin bireysel ihtiyaçlarına ve ülkemizin güncel taleplerine duyarlılık göstererek, çağımızın değişen gerçekleri ve eğitimdeki yenilikçi teoriler ve yaklaşımlar doğrultusunda sürekli olarak revize edilir ve geliştirilir.

Bu yaklaşım, öğrencilerimizin öğrenme potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Öğrencilerimizin çeşitli yetenekleri, ilgi alanları ve öğrenme stilleri göz önüne alınarak esneklik sağlanır. Bu sayede, her bir öğrenci, kendi öğrenme yollarını keşfeder ve bireysel potansiyelini en iyi şekilde geliştirme şansı bulur.

Ülkemizin ve dünyanın değişen dinamikleriyle uyumlu olarak, öğrenim hedefleri sürekli olarak gözden geçirilir. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler, kültürel değişimler, ekonomik gereksinimler ve toplumsal beklentiler, öğrenim hedeflerinin güncellenmesi için temel motivasyon kaynaklarıdır. 

Bu bağlamda, öğrencilerimizin sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda geleceğin taleplerine de hazırlandığı bir eğitim sunulur.

Yenilikçi öğrenme teorileri ve yaklaşımları, öğrenim hedeflerinin daha etkili ve nitelikli bir şekilde belirlenmesine olanak tanır. Öğrencilere sadece bilgi kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda eleştirel düşünce, problem çözme becerileri ve iletişim yetenekleri gibi önemli becerileri geliştirmeleri için fırsatlar sunar.

İSTEK Okulları, öğrenim hedeflerini sadece bir eğitim dönemini değil, öğrencilerimizin hayat boyu süren öğrenme süreçlerini şekillendirecek bir yolculuk olarak görür. Bu nedenle, esnek, dinamik ve öğrenen merkezli bir perspektifle, öğrenim hedefleri her zaman değişen dünyamızın ve öğrencilerimizin gereksinimlerine uyum sağlamak üzere sürekli evrilmeye devam eder.

 

Öğrenim hedeflerimiz arasındaki "dayanıklılık", öğrencilerimize  yaşamın zorlukları ve değişimlerle başa çıkma yeteneği kazandırmayı amaçlayan önemli bir özelliktir. Dayanıklılık, stresle baş etme, problem çözme, adaptasyon ve duygusal iyilik hali gibi unsurları içeren kapsamlı bir kavramdır. İşte bu dayanıklılığın öğrenim hedefleri içindeki önemini açıklayan bazı noktalar:

 • Stresle Başa Çıkma Yeteneği:
  • Dayanıklılık, öğrenenlere yaşamın stresli durumlarıyla başa çıkma becerisi kazandırır. Zorluklar karşısında duygusal dengeyi koruma ve olumsuz durumları aşma konusunda güçlü bir içsel motivasyon sağlar.
 • Problem Çözme Becerileri:
  • Dayanıklılık, öğrenenlere karşılaştıkları sorunları ele almak ve çözmek için etkili stratejiler geliştirme yeteneği kazandırır. Bu, öğrenenleri karşılaştıkları engelleri aşarak hedeflerine ulaşma sürecinde önemli bir role sahiptir.
 • Adaptasyon Kapasitesi:
  • Değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneği, dayanıklılığın önemli bir bileşenidir. Öğrenenlere, yeni bilgilerle, çevresel değişikliklerle ve öğrenme gereksinimleriyle uyum sağlama becerisi kazandırılır.
 • Duygusal İyilik Hali:
  • Dayanıklılık, olumsuz durumlarla başa çıkma yeteneğiyle birlikte, öğrenenlere pozitif düşünce ve duygusal iyilik hali geliştirme fırsatı tanır. Bu, öğrenenlerin zorluklara karşı daha iyimser ve çözüm odaklı bir bakış açısı benimsemelerine yardımcı olur.
 • Öz Denetim:
  • Dayanıklılık, öğrenenlere duygusal tepkilerini kontrol etme, düzenleme ve yönlendirme yeteneği kazandırır. Bu, öğrenenlerin olumsuz durumlara karşı aşırı tepki vermekten kaçınmalarını ve daha sakin bir zihinsel duruma sahip olmalarını sağlar.
 • Bağımsızlık ve Sorumluluk:
  • Dayanıklılık, öğrenenlere kendi başlarına kararlar alma ve sorumluluk alma yeteneği kazandırır. Bu, onların öğrenme sürecini daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Sosyal İlişkilerde Güçlendirme:
  • Dayanıklılık, sosyal destek ağlarını güçlendirmeye yönelik becerileri içerir. Öğrenenler, zorlu durumlarla başa çıkarken aileleri, öğretmenleri ve arkadaşları gibi sosyal kaynaklardan destek almayı öğrenirler.

Dayanıklılık, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlayarak, onları gelecekteki zorluklara hazırlar. Bu özellik, öğrenim sürecinde sadece bilgi kazanmanın ötesine geçerek, bireyin bütünsel gelişimine katkıda bulunur.

Öğrenim hedeflerimiz arasındaki proje temelli öğrenme ile öğrencilerimize problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği gibi beceriler kazandırmayı hedefleriz. 

 • Gerçek Dünya Bağlamında Öğrenme:
  • Proje temelli öğrenme, öğrenenlere belirli bir konu veya sorun üzerinde çalışma fırsatı tanır. Bu projeler genellikle gerçek dünya bağlamında gerçekleştirilir, böylece öğrenenler teorik bilgileri pratikte nasıl kullanacaklarını görebilirler.
 • Öğrenen Merkezli Yaklaşım:
  • Projeler, öğrenenlerin kendi öğrenme hedeflerini belirlemelerine ve projenin yönlendirmesini etkilemelerine olanak tanır. Bu, öğrenme sürecini daha kişiselleştirir ve öğrenenlerin ilgi alanlarına odaklanmalarını sağlar.
 • Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme:
  • Proje temelli öğrenme, öğrenenlere karmaşık sorunlarla başa çıkma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme şansı sunar. Projeler genellikle gerçek hayatta karşılaşılan sorunları simüle eder ve öğrenenlere bu sorunları çözme görevi verir.
 • İşbirliği ve İletişim:
  • Projeler genellikle grup çalışmalarını içerir. Bu, öğrenenlere birlikte çalışma, fikir alışverişi yapma ve bir projeyi birlikte yönetme yeteneklerini geliştirme fırsatı tanır. İşbirliği, projelerin başarıyla tamamlanması için kritik bir unsurdur.
 • Uygulamalı Öğrenme:
  • Proje temelli öğrenme, öğrenenlere teorik bilgilerin ötesine geçme ve bu bilgileri gerçek dünya uygulamalarına dönüştürme fırsatı verir. Bu, öğrenenlerin öğrendikleri konuları anlamalarını ve kalıcı bir şekilde hatırlamalarını sağlar.
 • Yaratıcılığı Teşvik:
  • Projeler, öğrenenlere yaratıcı çözümler geliştirme fırsatı sunar. Öğrenenler, kendi projelerini planlamak, tasarlamak ve uygulamak suretiyle yaratıcılıklarını kullanma ve geliştirme şansı elde ederler.
 • Değerlendirme ve Geri Bildirim:
  • Proje temelli öğrenmede değerlendirme, sadece nihai ürünü değil, aynı zamanda öğrencinin projede gösterdiği süreç becerilerini de içerir. Geri bildirim, öğrencilere projelerini değerlendirme ve geliştirme konusunda rehberlik sağlar.

İSTEK Okullarında proje temelli öğrenme yaklaşımı, öğrencilere sadece bilgi kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda onları aktif öğrenenler ve problem çözen bireyler olarak yetiştirme hedefi taşır. Öğrenciler için öğrenmeyi daha anlamlı ve etkili bir deneyim haline getirir.

İSTEK Okullarında farklılaştırılmış eğitim, öğrencilerin farklı öğrenme stilleri, hızları, ilgi alanları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak öğrenme sürecinin öğrenciler için özelleştirilmesini ifade eder. Bu yaklaşımla, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına göre, en iyi şekilde öğrenmesini sağlamayı amaçlarız.

Farklılaştırma süreçleri, bu amaçla yapılan planlama ve derslerin tasarlanması aşamasıyla başlar, ödevlendirme, akademik ve sosyal gelişim için öğrenciyle birlikte planlama yaptığımız bir döngü çerçevesinde gelişir. Gelinen her yeni ilerleme aşamasında döngünün çerçevesi güncellenir. 

 • Bireysel İhtiyaçlara Uyum:
  • Farklılaştırılmış eğitim, öğrenenlerin bireysel özelliklerini (öğrenme hızı, ilgi alanları, yetenekler, zorlanılan konular) dikkate alarak öğretim yöntemlerini ve içerikleri özelleştirir. Her öğrenene uygun bir öğrenme deneyimi sağlamayı amaçlar.
 • Farklı Öğrenme Stillerine Saygı:
  • Öğrenenlerin farklı öğrenme stillerine saygı gösterilir. Görsel, işitsel, kinestetik gibi farklı öğrenme tercihleri olan öğrenenlere uygun öğretim materyalleri ve stratejiler kullanılır.
 • Esnek Gruplandırma:
  • Öğrenenler, benzer öğrenme ihtiyaçlarına sahip olanlarla gruplandırılabilir. Gruplandırma esnek ve dinamiktir, yani öğrenenler farklı konularda farklı gruplara dahil edilebilirler.
 • Zenginleştirilmiş İçerik ve Fırsatlar:
  • Farklılaştırılmış eğitim, öğrenenlere genişletilmiş, daha derinlemesine ve zenginleştirilmiş içerik sunma amacı güder. Bu, öğrenenlerin ilgi alanlarına uygun meydan okuyucu öğrenme fırsatları sağlar.
 • Öğrenci Merkezli Yaklaşım:
  • Öğrenenler, kendi öğrenmelerini daha fazla kontrol etme ve yönlendirme fırsatına sahiptir. Bu, öğrenenlerin öğrenme sürecini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.
 • İlerleme Takibi ve Değerlendirme:
  • Öğrenenlerin ilerlemesi düzenli olarak takip edilir ve değerlendirilir. Bu, öğretmenlere öğrencilerin güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını daha iyi anlama ve öğretimi buna göre uyarlamaya olanak tanır.
 • Öğretim Stratejilerinde Çeşitlilik:
  • Farklılaştırılmış eğitimde, öğretim stratejileri çeşitlilik gösterir. Grup çalışmaları, proje tabanlı öğrenme, bireysel araştırmalar, öğrenci sunumları gibi farklı öğretim yöntemleri kullanılır.
 • Öğrenen Motivasyonunu Artırma:
  • Öğrenenlerin ilgi alanlarına ve güçlü yanlarına odaklanmak, öğrenmeyi daha anlamlı hale getirir ve bu da öğrenen motivasyonunu artırır.

Farklılaştırılmış eğitim, her öğrencinin kendi potansiyelini maksimum düzeyde geliştirmesini amaçlar ve öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere esnek, duyarlı ve özelleştirilmiş bir öğrenme ortamı oluşturur.