Ana içeriğe atla

Ortaokul

İSTEK Ankara Okulları Ortaokulu, çocukluktan ergenliğe geçiş döneminin farklı gelişim aşamalarındaki öğrencilerini, anaokulu ve ilkokulda temelleri atılmış mutlu ve keyifli öğrenmeleri zenginleşen akademik içeriklerle harmanlayıp yeni ve zevkli öğrenme deneyimleriyle buluşturur.

Eğitim öğretim süreci, derslerin teknolojiyle desteklenmiş ortamlarda işlendiği bütüncül bir planlamayla şekillenir. Bilim, sanat, spor etkinlikleri ve doğa gezileri gibi çeşitli etkinliklerle desteklenen eğitim süreci, İSTEK Okullarının özgün programları ile öğrencilere kendi akademik karakterlerini geliştirme fırsatı sunar.

Öğrenciler, 5 - 8. sınıf aralığında edindikleri bilgi ve becerileri ürünlere dönüştürme fırsatı bulurlar. Bu süreç, farklı disiplinler arasında bağlantılar kurularak öğrencilerin dünyayı disiplinler bağlamında analiz edebilen, bütünsel algılama ve yorumlama becerilerini geliştiren; entelektüel bakış açısı kazandıran bir eğitim sunar. Ayrıca, öğrenciler ana dili ve yabancı dillerde ifade yeteneklerini geliştirir ve özgün ürünler ortaya koyabilir düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olurlar.

Öğrencilerimiz ortaokul boyunca saygı duyulan, saygı duyan; fikri sorulan, başkalarının fikirlerini önemseyen; değer verilen, değer veren; kendini tanıyan ve rahatlıkla ifade eden bireyler olarak yetişir, liseye hazır hale gelirler.

İSTEK Ankara Okulları Ortaokulu, öğrencilerini dünya vatandaşı olma sorumluluğunu üstlenecek; problemlere çözüm üretebilecek bilgi, beceri, değer ve tutumlara sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler. Okulumuz, bu vizyonu gerçekleştirmek için öğretim ve öğrenme sürecini aşağıdaki yaklaşımlara göre ele alır.

 

Müfredat Tasarımı

İSTEK Ankara Okulları Ortaokulu, öğrencilerin disiplinler arası bağlantıları daha iyi anlamalarını, dünya üzerindeki yerlerini ve rollerini eleştirel bir gözle incelemelerini destekleyen bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu nedenle, ulusal müfredatla birlikte uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı (MYP) ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış esnek ve yenilikçi bir müfredata sahiptir. 

Bu müfredat, öğrencilere sadece belirli derslerde değil, farklı disiplinler arasında da bağlantılar kurmasını amaçlar.  Öğrencilere bilgiyi parçalara ayırmak yerine bütünsel bir bakış açısı kazandırarak, konular arasında ilişki kurmalarına olanak tanır. Ayrıca, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri için çeşitli öğrenme yöntemleri ve proje tabanlı yaklaşımlar içerir.

Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı'nın ilkeleri, öğrencilerin sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimlerine de odaklanır. Bu nedenle, öğrencilere sadece bilgi kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda etik değerlere, kültürel anlayışa ve sosyal sorumluluk bilincine de vurgu yapar.

Ortaokul müfredatı, ulusal standartları karşılamakla birlikte, öğrencilerin küresel bir perspektifle düşünmelerini, çeşitli beceriler kazanmalarını ve eleştirel düşünme kapasitelerini geliştirmelerini hedefleyen kapsamlı bir yaklaşımı benimsemektedir.

IB Öğrenen Profil Özellikleri

IB MYP’nin en önemli amacı IB Öğrenen Profiline uygun bireyler yetiştirmektir. IB Öğrenen Profili, IB misyonunun eyleme geçmiş halidir. Program süresince gördükleri eğitimle öğrenciler araştıran- sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışırlar. Bu profilde ifade edilen nitelikleri sergileyen bireylerin uluslararası bilince sahip bireyler oldukları kabul edilir.

 • Öğrenciler yaratıcı, eleştirel ve dönüşümlü düşünenler olmaya teşvik edilir.
 • Öğrencilerin araştırma, iletişim ve öz yönetim becerileri geliştirilerek nasıl öğreneceklerini öğrenmelerine fırsat verilir.
 • Öğrencilerin sınıftaki öğrenmeleri ile dünya arasında bağlantı kurmalarına destek olunur. Böylece bilgiyi öğrenciler için daha anlamlı ve kalıcı hale getirmek hedeflenir.
 • Öğrencilerin kültürlerarası anlayış ve küresel sorunlarla ilgilenme becerilerini geliştirecek öğrenme deneyimleri sunulur.

Öğrenmeyi İzleme ve Geri Bildirim

 • Değerlendirme çalışmalarında, öğrencilerin öğrenme düzeyleri ve öğrenme-öğretme sürecinde karşılaştıkları güçlükler belirlenerek, elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin başarısını desteklemek ve öğretimin niteliğini arttırmak hedeflenir.
 • Öğrencilerin öğrenmesini destekleme yaklaşımı, sadece öğrenmenin sonucunda ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilmesine yönelik değil öğrencinin tüm öğrenme sürecinde sergilediği performansın değerlendirilmesine yöneliktir. 
 • Süreç ve sonuç değerlendirme çalışmaları arasında; açık uçlu sorular, problem çözme faaliyetleri, araştırma ve tematik ödevler, münazaralar, sınavlar, uygulamalı deneyler, gezi ve gözlemler, öğrenme günlükleri, sunumlar, analiz ve dönüşümlü düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yer almaktadır.
 • Etkili bir süreç değerlendirme yöntemiyle öğretmenler, öğrencinin öğrenmesini iyileştirmek ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla çeşitli kanıtlar toplar, analiz eder, yorumlar ve öğrenciye geri bildirim sağlar. Öğrencinin öz değerlendirmesi ve akran değerlendirmesi, süreç değerlendirmenin en önemli ögeleridir.

Merak, keşif ve soru sorma gücüyle donatılmış öğrencilerin yolu, kavramsal ve sorgulama temelli yaklaşımla aydınlanır. Bu yaklaşım, öğrencilere dünya sorunlarını araştırma ve çözme konusunda cesaret vererek, öğrenme deneyimlerini güçlendirir.

Öğrenme Deneyimi Gelişir: Öğrenciler, konuları kendi keşifleriyle bulur ve bu, düşünme düzeylerini ve öğrenme süreçlerini olumlu yönde etkiler. Sorular sormaya teşvik edilen öğrenciler, bilgiyi pasif bir şekilde değil, etkileşimli bir biçimde öğrenme şansı bulurlar.

Merakı Teşvik Eder ve Öğrenme Sevgisini Geliştirir: Merak duygusu, öğrencilerin öğrenme sürecini daha ilgi çekici ve anlamlı hale getirir. Bu yaklaşım, öğrencilerin meraklarını kendi öğrenmeleri için bir güç kaynağına dönüştürmelerine olanak tanır. Sevgiyle öğrenmek, kalıcı ve derinlemesine anlama yolunu açar.

Konuları Derinlemesine Anlama: Ezberden uzaklaşan öğrenciler, konuları ve kavramları derinlemesine anlamaya odaklanır. Bağlantı kurma becerisi gelişen öğrenciler, öğrendikleri arasında organik bağlar kurarak bilgiyi bütünsel bir şekilde ele alır.

Öğrenme Sorumluluğunu Üstlenme: Kavramsal anlama fırsatı sunulan bu yaklaşım, öğrencilere öğrenmelerini sahiplenme duygusunu aşılar. Sorumluluk alarak öğrenme sürecine aktif katılım, öğrencilerin kendilerini daha güçlü hissetmelerine ve başarılarını daha değerli kılmalarına yardımcı olur.

İSTEK Ankara Okulları Ortaokulu, eğitim öğretim programlarını, öğretim süreçlerini ve ölçme değerlendirme planlamalarını "Anlamaya Odaklı Öğretim Tasarımı" (Understanding by Design-UbD) temelli olarak şekillendirir. Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler gibi temel derslerde disiplinler arası bağlantıları güçlendiren, tema bazlı ve bütüncül bir anlayışla oluşturulan UbD tasarımları, öğrencilerin konuları derinlemesine anlamalarına katkı sağlar.

UbD, farklılaştırılmış öğretim yöntem ve teknikleriyle öğrenme sürecini zenginleştirir. Bu model, öğrencilere konulara etkileşimli bir şekilde katılım imkanı sunarak öğrenmelerini daha etkili hale getirir.

Performans değerlendirmeleri, rubrikler, gözlem formları, öz-değerlendirme, akran değerlendirmesi, kontrol listeleri, yapılandırılmış grid, dallanmış ağaç, kavram haritaları gibi araçlarla öğrencilerin konuları anlama ve uygulama becerilerini derinleştirmeleri desteklenir. Bu çok yönlü değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine uygun yapılandırılmış bir değerlendirme süreci geçirmelerine olanak sağlar.

 

İSTEK Okulları Ortaokul Türkçe dersi, öğrencilere anadilin gücünü keşfetme ve etkili iletişim kurma becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bu ders, metin analizleri, okuma-anlama, dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim alanlarındaki becerileri, birbiriyle etkileşim içinde ele alarak öğrencilerin bireysel ve akademik gelişimine katkıda bulunur. Dil becerileri, sarmal bir yapı içinde, metinle ilişkilendirilerek öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandırılır. Bu sayede, öğrenciler dilin inceliklerini anlama, eleştirel düşünme yeteneklerini güçlendirme ve etkili iletişim kurma becerilerini geliştirme fırsatı elde ederler.

Metin Analizi: Anadili eğitimi kapsamında metin analizi uygulamaları, öğrencilere yazılı ve sözlü metinleri anlama, çözümleme, yorumlama ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirme amacı taşır. Metin analizi, Türkçenin ifade zenginliklerini anlama ve metinlerdeki anlam derinliğini çözümlemek üzerine odaklanır. Öğrenciler, farklı türlerdeki metinlerle tanışarak okuma becerilerini geliştirir. Hem sanatsal hem de kullanmalık metinler aracılığıyla, öğrenciler metinleri anlama ve eleştirme yeteneklerini geliştirir. Bu, öğrencilere zengin ve boyutlu bir okuma deneyimi sunar.

Yazma Becerileri: Öğrencilere düşünce ve duygularını etkili bir şekilde ifade etme yeteneği kazandırmak için çeşitli yazma görevleri verilir. Kompozisyon yazma, mektup yazma ve hikâye oluşturma gibi etkinlikler, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirir.

Dil Bilgisi: Dil bilgisi konuları, öğrencilere dilin temel yapı taşlarını anlama ve kullanma becerisi kazandırır. Kelime dağarcığını genişletmek, dilin inceliklerini keşfetmek ve doğru iletişim kurma yeteneğini geliştirmek için interaktif ve ilgi çekici ders materyalleri kullanılır.

Sözlü İletişim: Öğrencilere etkili bir şekilde konuşma ve dinleme becerilerini geliştirme fırsatı sunulur. Tartışmalar, sunumlar ve grup çalışmaları, öğrencilerin sözlü iletişim becerilerini güçlendirirken özgüvenlerini artırır.

İSTEK Ankara Okulları Ortaokul Matematik dersi, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak matematiği "somuttan soyuta bir yolculuk" olarak planlanır. Bu ders, sadece sayılarla oynamaktan ibaret olmayıp, aynı zamanda öğrencilere analitik düşünme, problem çözme, mantık yürütme ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunar.

Analitik Düşünme: Sayılar, denklemler ve problemlerle karşılaşıldığında, öğrenciler bu sorunları parçalayarak ve analiz ederek çözme yeteneği geliştirirler.

Problem Çözme: Temel olarak bir problem çözme disiplinidir. Öğrenciler, sayılarla ilgili problemleri çözerken, cebirsel denklemleri çözerken veya geometrik sorunlara çözüm bulurken problem çözme becerilerini geliştirirler. Bu süreç, öğrencilere karşılaştıkları zorluklara karşı yaratıcı ve etkili çözümler üretebilme yeteneği kazandırır.

Mantık Yürütme: Öğrenciler bir problemi çözerken adım adım mantıklı bir süreç izleme becerisi kazanırlar. Bu, öğrencilerin sadece matematik problemlerini değil, aynı zamanda günlük hayattaki kararları da daha bilinçli bir şekilde almalarına yardımcı olur. Mantıklı düşünce yapısı, öğrencilerin karşılaştıkları her türlü sorunu analiz etme ve çözme yeteneklerini geliştirir.

İletişim Becerileri: Öğrenciler, problemleri çözerken ve sonuçları tartışırken matematiksel dil kullanmayı öğrenirler. Bu beceri, öğrencilere sadece matematiksel kavramları değil, aynı zamanda genel iletişim becerilerini de güçlendirir.

İSTEK Ankara Okulları Ortaokul Matematik dersi, hayatımızın temel taşı olarak, öğrencilere bilgiye ulaşma ve sorunları çözme konusunda güçlü bir temel sunar.

İSTEK Ankara Okulları Fen Bilimleri dersi, öğrencilere doğa ve fen bilimleri alanlarında sağlam bir temel oluşturmayı amaçlayan kapsamlı bir eğitim programını sunmaktadır. Bu program, öğrencilerin bilimsel düşünce, gözlem yapma, problem çözme ve analitik becerilerini geliştirmeye odaklanarak, fen bilimlerine olan ilgilerini ve anlayışlarını artırmayı hedefler. Öğrencilere fen bilimleri alanındaki bilgi ve becerileri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda bilimle ilgili meraklarını ve araştırmacı ruhlarını destekleyerek gelecekteki bilim insanlarına güçlü bir temel sağlar.

Temel Bilimsel Kavramlar: Fen Bilimleri Programı, temel fiziksel ve kimyasal kavramları, madde, enerji, kuvvet ve hareket gibi önemli konuları içerir. Bu sayede, öğrenciler fen bilimlerinin temel prensiplerini anlama konusunda sağlam bir bilgi tabanı oluştururlar.

Doğa Olaylarının İncelenmesi: Günlük yaşamda ve dünyada karşılaşılan doğa olayları program kapsamında bilimsel açıklamalarla ele alınır. Bu yaklaşım, öğrencilere çevrelerindeki dünyayı daha derinlemesine anlama fırsatı sunar.

Deney ve Gözlem Pratiği: Bilimsel yöntem çerçevesinde tasarlanan deneyler ve gözlemler, öğrencilere hipotez oluşturma, veri toplama ve analiz etme becerileri kazandırarak bilimsel düşünce süreçlerini geliştirir.

Çevre Bilinci ve Sürdürülebilirlik: Program, doğal kaynakların etkili kullanımı, enerji verimliliği ve çevre sorunları gibi kritik konuları ele alarak öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı ve sürdürülebilirlik prensiplerini vurgulamayı amaçlar.

Teknoloji ve Bilim İlişkisi: Fen bilimleri dersleri, bilim ve teknolojinin karşılıklı etkileşimini anlatır. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin bilime olan katkıları incelenir, bu da öğrencilere bilimin günlük yaşamdaki pratik uygulamalarını anlama fırsatı sağlar.

Bilimsel İletişim Becerileri: Program, öğrencilere bilimsel konuları açık ve etkili bir şekilde ifade etme becerileri kazandırmayı hedefler. Bilimsel rapor yazma ve sunum yapma pratiği, öğrencilerin bilim iletişiminde başarılı olmalarına katkı sağlar.

Tarihî Gelişmeler ve Bilim Adamları: Fen bilimleri dersleri, öğrencilere bilimin tarihini ve önemli bilim adamlarının katkılarını tarihsel bir bağlamda değerlendirme fırsatı sunar. Bu sayede öğrenciler, bilimin evrimini anlamada derinlemesine bir perspektif kazanırlar.

İngilizce eğitimi, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı'na uygun olarak hazırlanır ve bütünsel bir yabancı dil politikası izlenir. Öğrencilere İngilizceyi etkili bir iletişim aracı olarak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme hedeflenir. İngilizce öğretimi, öğrencilerin günlük yaşamlarında da sürekli bir şekilde kullanmalarını amaçlayan özgün bir program üzerine kuruludur.

İSTEK Okulları'nın İngilizce öğretim felsefesi, öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsemek ve her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak üzerine kuruludur. Ayrıca, öğrenciler uluslararası sertifika sınavlarına girerek İngilizce seviyelerini ölçebilme fırsatı bulurlar.

Ortaokul, çocukların yeni bir dili nasıl öğreneceklerinin akademik olarak daha fazla farkına vardıkları zamandır, çünkü çocuklar 11 ila 13 yaşları arasında mantık yürütmeye, soyut düşünmeye ve mantığı uygulamaya başlar. Güçlü okuyucular olurlar ve dillerini ve okuryazarlık becerilerini daha etkin kullanmaya başlarlar. İkinci dil edinimi bu aşamada çok daha iyi gelişir, bu nedenle asıl hedefimiz ortaokul öğrencilerinin İngilizceyi biraz daha akademik temelde daha iyi tanımalarıdır.

Yöntemler

TPR (Toplam Fiziksel Tepki), CLT (İletişimsel Dil Öğretimi), Göreve dayalı Öğrenme yöntemlerinin tümü; yazma, dinleme, konuşma ve okumanın özenle uygulandığı ve diğer okul konularının konuları ile ilgili olduğu entegre bir sistemde uygulanır.

Hedef Dil Seviyesi

5. SINIF

(Haftada 18 saat)

6. SINIF

(Haftada 10 saat)

7. SINIF

(Haftada 10 saat)

8. SINIF

(Haftada 6 saat)

Müfredatlar arası konularda dil öğreniminin yanı sıra işlevsel İngilizce edindirmek

Müfredatlar arası derslerle tema bazlı edebiyat

Müfredatlar arası derslerle tema bazlı edebiyat

Liseye hazırlık

(A1’den  A2’ye)

Avrupa Dil Portföyü A2

(A2 den B1’e)

Avrupa Dil portföyüne göre B1 ile B1 + arası

Müfredatın Uygulanması

5. sınıfta öğrencilere CEFR SEVİYE A1-A2'nin yapıları, becerileri ve kelime dağarcığı tanıtılır ve 6. ve 7. sınıflarda CEFR A2'nin daha detaylı yapıları, becerileri ve kelime dağarcığı ile tanıştırılır. Bu aşamada, kelime dağarcığı öğeleri, gramer kalıpları ve İngilizce kullanımı CEFR Müfredatı çerçevesinde ilgili olarak verilir. CEFR temelli müfredatla birlikte, CLIL (disiplinler arası dersler) temelli öğrenme ortaokul sınıflarında devam eder.

 

İSTEK Okulları olarak, ilkokul 2. sınıftan başlayıp 12. sınıfa dek Avrupa Ortak Dil Öğretimi kapsamında, modern dünyaya uyum sağlayabilen, teknolojiyi yakından takip eden, kültürel ve sosyal hayatta, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel bir dil olan Almanca ve İspanyolcayı etkili ve özgüven içinde kullanarak iletişim kurabilen, birden fazla yabancı dilde yeterlilik kazanmış öğrenciler yetiştir. Dört dil becerisine; yazma, konuşma, dinleme ve okumaya eşit oranda odaklanan programın içinde doğru dilbilgisini kullandırmak da başka bir hedefi oluştur.  Amacımız özellikle öğrencilerimizin Almanca ve İspanyolca ile ilgili farkındalık kazanmasını sağlamak ve temel iletişim becerilerini edinmeleri konusunda onlara destek olur. Amaç, öğrencilerin yabancı dilde daha iyi birer okur, yazar, dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırır.

Derslerimizi akıllı tahta kullanımıyla birlikte, öğrenci merkezli, iletişime ve uygulamaya dayalı, öğrencilerimizin tüm duyu organlarına hitap edebilen niteliklere sahip olarak işlemekteyiz. Öğrencilerimizin rol alarak öğrenmeleri günlük hayattaki iletişim olanaklarını geliştirir.  Bunu temel alarak öğrenirken eğlenen ve o kültürü önemseyen öğrencilerimizle derslerimizde şarkılar, tekerlemeler, oyunlar oynayarak derslerimizi eğlenceli hale getiririz.  Çocuklarımızın düzgün bir dil yapısı ve düzgün bir telaffuz kazanmalarını sağlarız.

MUN, Birleşmiş Milletlerin Genel Kurul, Güvenlik Konseyi ve diğer çok uluslu organlarının canlandırıldığı bir gençlik organizasyonudur. Ortaokul ve lise öğrencilerine uluslararası diplomasi ve İngilizce müzakere becerileri kazandırmayı amaçlar. Okulumuzda uzun yıllara dayanan kulüp çalışmaları kapsamında öğrenciler, münazara teknikleri ve toplantı hitap kurallarını öğrenirken gündemdeki konuları tartışma fırsatı bulurlar.

Öğrencilerimiz, yerli ve yabancı birçok öğrenci ile tanışma ve arkadaşlık kurma şansı elde ederken aynı zamanda uluslararası platformda araştırma yapma, yazma, toplum içinde konuşma, ortak görüş oluşturma, sorun çözme, uyum ve iş birliği konularındaki becerilerini geliştirirler.

MUN kulübünün hedefleri arasında ortaokul 5, 6, 7. sınıf ve lise 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin belirli pozisyonları üstlenmeleri, uzlaşı ve tartışmaya açık bir biçimde simülasyonlara hazırlanmaları, İngilizce sözlü ve yazılı ifadelerini geliştirmeleri bulunmaktadır. Ayrıca, uluslararası müzakereler sayesinde öğrenciler, diğer okullardan ve ülkelerden gelen gençlerle kültürlerarası iletişimi sağlayarak görüş alışverişinde bulunurlar. Öğrenciler aynı zamanda Türkiye ve diğer ülkelerde İngilizce yürütülen çeşitli konferanslara katılarak deneyim kazanma fırsatı bulurlar.

İSTEK Ankara Okulları Ortaokul Sosyal Bilgiler Grubu Dersleri, hem Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun hem de uluslararası standartlara göre şekillendirilmiş bir öğrenme deneyimi sunar.

Sosyal Bilgiler Dersleri:

Akademik Bilgi Kazanımı ve Bütünsel Gelişim: Öğrencilerin sadece akademik bilgi kazanımına değil, bütünsel gelişimlerine odaklanılır.

Temel Kavramları Anlama: Sosyal Bilgiler dersleri, öğrencilere sosyal bilimlerdeki temel kavramları anlama fırsatı sunar.

Atatürk İlke ve İnkılâpları: Öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki rolü öğretilerek ulusal ve küresel bilinç kazandırılır.

Vatandaşlık Bilinci ve Sorumluluk: Ders içeriği, vatandaşlık bilinci, sorumluluk duygusu ve ulusal-küresel bilinç kazandırmayı amaçlar.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri:

Etik ve Ahlaki Değerlere Uygun Davranışlar: Ahlak Bilgisi dersleri, öğrencilere etik ve ahlaki değerlere uygun davranışlar geliştirmelerini sağlamayı hedefler.

Laiklik Prensipleri Çerçevesinde: Din Kültürü dersleri, laiklik prensipleri çerçevesinde öğrencilere dinin rolünü doğru bir şekilde anlama fırsatı sunar.

Bireysel ve Toplumsal Gelişim: Bu dersler, öğrencilere hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sağlıklı bir gelişim sunmayı amaçlayan bütünsel bir yaklaşım benimser.

İSTEK Okulları, öğrencilerine müzikten görsel sanatlara, beden eğitiminden drama ve seramiğe, satrançtan bilişim okuryazarlığına kadar geniş bir yelpazede uygulamalı derslerle dolu bir dünya sunuyor.

Müzik: Öğrencilere müzik alanında geniş bir perspektif sunarak müzik anlayışlarını geliştirmelerine olanak tanır.

Görsel Sanatlar: Sanatın farklı alanlarına odaklanarak öğrencilere yaratıcılıklarını ortaya çıkarma ve görsel ifade becerilerini geliştirme fırsatı sağlar.

Beden Eğitimi: Spor ve aktivitelerle dolu dersler, öğrencilere fiziksel sağlıklarını koruma ve sporun keyfini çıkarma imkânı sunar. Egzersizler aynı zamanda dayanıklılığı artırmanın yanı sıra takım ruhu ve liderlik becerilerini geliştirmeye odaklıdır.

Bilişim Okuryazarlığı: Bilgisayar programlama, dijital tasarım ve diğer bilişim alanlarına giriş yapmalarını sağlayarak öğrencileri dijital dünyaya hazırlar.

MENTÖRİST

MentörİST, öğrencilerin holistik bir şekilde desteklenmesini sağlayan kapsamlı bir sistem sunar ve bu sayede öğrencilerin başarıları ve kişisel gelişimleri için uygun bir ortam oluşturur. MentörİST uygulamasının temel özellikleri şunlardır:

 • Eşit Haklar: Her öğrenciye adil bir şekilde davranılır, böylece eşit fırsatlar ve haklar tanınır.
 • Akademik ve Kişisel Gelişim Desteği: Uygulama, öğrencilerin akademik ve kişisel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak bir ortam sağlar.
 • Bireysel Görüşmeler: Mentörlerle yapılan bireysel görüşmeler, öğrencilere kendilerini ifade etme şansı verir.
 • Grup Toplantıları ve Raporlama: Öğrenci gruplarıyla düzenlenen toplantılardan sonra raporlar oluşturulur, bu da öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunmasını ve grup dinamiklerini geliştirmelerini sağlar.
 • Geniş Kapsamlı İşleyiş: Sistem, öğrencilerin akademik performanslarını takip etmekten, bireysel gelişimlerini desteklemeye kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterir.
 • Tutum ve Başarı Danışmanlığı: Öğrencilerin tutumları, başarıları ve kişisel gelişimleri üzerinde danışmanlık sağlanır.
 • Velilerle İletişim: Öğrencilerin istenmeyen davranışları durumunda, velilerle iletişim kurularak sorunların çözümüne yönelik iş birliği yapılır.
 • Okul Yönetimi ile Bilgi Paylaşımı: Öğrenci performanslarıyla ilgili bilgiler, okul yöneticileriyle paylaşılır, böylece okul genelinde daha etkili bir öğrenci destek sistemi oluşturulur.
 • Bireysel İhtiyaçlara Odaklanma: Her bir öğrencinin bireysel ihtiyaçları belirlenir ve bu ihtiyaçlara odaklanılarak öğrencilere özel destek sağlanır.

SSP-100

SSP-100 Programı, öğrencilere sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci ve deneyimsel öğrenme yoluyla bireysel gelişim fırsatları sunarak, onları toplumsal sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır

SSP-100 Programının Temel Özellikleri:

 • Bireysel Gelişim Desteği: Program, öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.
 • Toplumsal Sorumluluk Bilinci: Öğrencilere toplumsal sorumluluk bilinci aşılamayı hedefler.
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri: Öğrenciler, ilkokuldan lise bitimine kadar eğitim süreleri boyunca en az 100 saatlik sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılır.
 • Deneyimsel Öğrenme: Program, öğrencilerin öğrenme süreçlerini deneyimleyerek desteklemeyi amaçlar.
 • Öğrenci Merkezli Projeler: Sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci merkezli olarak tasarlanır, bu da öğrencilerin hem gruplar halinde hem de bireysel olarak öğrenme süreçlerini zenginleştirmeye yöneliktir.
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Program, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni hedefler ve öğrencilere bu hedeflere katkı sağlama fırsatı sunar.
 • Ulusal Kalkınma Hedefleri: Program, Ulusal Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışmayı amaçlar.
 • Disiplinler Arası Projeler: Öğrenciler, disiplinler arası projeler geliştirerek sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapma fırsatı bulur.

PROJİST

PROJİST, geniş bir yelpazede disiplinler arası iş birliği ile topluma fayda sağlayan, yenilikçi ve uygulanabilir projeler geliştirmeyi amaçlayan bir programdır. Sosyal, ekonomik ve teknolojik sorunlara çözüm üreterek, hayatı kolaylaştırmaya odaklanır ve katılımcılara çeşitli alanlarda bir araya gelme ve projeler geliştirme fırsatı sunar.

PROJİST Uygulamasının Temel Özellikleri:

 • Disiplinler Arası İş Birliği: Uygulama, temel bilimlerden sosyal bilimlere, bilişimden sanata ve spora kadar farklı disiplinlerin bir araya gelerek iş birlikli projeler geliştirdiği bir konsepti benimser.
 • Disiplinler Üstü Yaklaşım: PROJİST, disiplinler arası ve disiplinler üstü bir yaklaşımı destekler, böylece farklı alanlardaki uzmanların bir araya gelmesini teşvik eder.
 • Takım Çalışması Teşviki: Uygulama, takım halinde çalışmayı teşvik eder ve katılımcılara iş birliği içinde projeler geliştirme fırsatı sunar.
 • İnovasyon ve Uygulanabilir Projeler: PROJİST'in amacı, canlıların hayatını etkileyen her alanda yenilikçi fikirlerle uygulanabilir projelere ulaşmaktır.
 • Topluma Fayda Odaklı Projeler: Geliştirilen projelerin odak noktasında yararlılık, topluma fayda sağlama ve yaşamı kolaylaştırma yer alır.
 • Sosyal, Ekonomik ve Teknolojik Sorunlara Çözüm: PROJİST, sosyal, ekonomik ve teknolojik sorunlara çözüm üretmeyi hedefler.
 • Hayatı Kolaylaştırmaya Yönelik Çalışmalar: Uygulama, hayatı kolaylaştırmaya yönelik projelere odaklanır ve çeşitli alanlarda insanların günlük yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlar.
 • Teknolojik İnovasyon: PROJİST, teknolojileri özgün fikirlerle hayata geçirme ve teknolojik inovasyonlara odaklanma amacını taşır.

İSTEK PLUS: ÖZGÜN DERSLER PROGRAMI

İSTEK Plus Özgün Dersler Programı, geleneksel derslerin ötesinde öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen, pratik becerilerle donatmayı amaçlayan bir eğitim modeli sunar. Bu program, öğrencileri farklı akademik derslerle tanıştırmasının yanı sıra onların kişisel-sosyal gelişimlerine de katkı sağlamayı hedefler. Öğrencilerimiz ortaokul boyunca 12 farklı özgün ders alırlar.

 • Çok Katmanlı Eğitim Modeli: Program, öğrencilerin gelişimini desteklemek için çok katmanlı bir eğitim modeli sunar.
 • Geleneksel Derslerin Ötesine Geçiş: Temel bilimler, yabancı dil, spor ve sanat gibi geleneksel derslere ek olarak, kişisel-sosyal gelişim ve yaşam boyu gereken becerilere odaklanır.
 • Kapsamlı Eğitim Aşamaları: Anaokulu hazırlık sınıfından lise düzeyine kadar olan tüm eğitim aşamalarını kapsar.
 • Aşamalı Entegrasyon: Program, anaokulu hazırlık sınıfından lise düzeyine kadar olan ders programına entegre edilmiş özgün dersleri içerir.
 • Çok Boyutlu Gelişim Desteği: Özgün dersler, öğrencilerin çok boyutlu gelişimini desteklemek ve temel derslerin ötesinde yeni beceriler kazandırmayı amaçlar.
 • Pratik ve Yaşam Boyu Gereken Beceriler: Program, öğrencilere yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları pratik becerileri içeren özgün dersler sunar.
 • Müfredat Genişlemesi: Özgün dersler, müfredatın sınırlarını genişleterek öğrencilere geniş bir beceri seti kazandırmayı hedefler.

ODGE (Olumlu Davranış Geliştirme Programı)

Öğrenci, veli ve öğretmenler arasında birlikte belirlenmiş davranış politikasıdır. Bu politika, farklı kültürel arka planlardan gelen öğrencilerin kampüs içinde uyum içinde yaşayabilmelerini sağlamak adına önem taşır. Bu program, öğrenci-veli-öğretmen üçgeninde birlikte şekillendirilmiş ve "ahlak", "adalet" ve "sevgi" gibi değerler ışığında oluşturulmuştur.

MINDFULNESS

Mindfulness uygulaması, şimdiki anı farkında olarak yaşamayı ve andaki duygu, düşünce ve olayları fark etmeyi ifade eder. Bu kavram, anın içinde olmayı, zihni şu anla meşgul olmaya yönlendirmeyi ve dikkati şimdiki zamanda tutmayı içerir. Meditasyon, nefes egzersizleri veya farkındalık çalışmaları gibi yöntemlerle desteklenerek pratik yapılabilir. Bu uygulama, stresle başa çıkma, odaklanma becerilerini geliştirme ve duygusal dengeyi sağlama gibi faydalar sunabilir. Ortaokul rehberlik çalışmalarında mindfulness, öğrencilere duygusal farkındalık ve zihinsel odaklanma konularında destek olabilir, stres yönetimi ve konsantrasyon becerilerini güçlendirebilir.

BEDEP

İSTEK Okulları Beceri Değerlendirme Programı (BEDEP), öğrencilerin bilgi ve beceri seviyelerini değerlendirmek amacıyla tasarlanmış bir programdır. Bu program, uluslararası genel ölçekli uygulamalara (PISA, TIMSS, PIRLS, NAEP, vb.) referans olan değerlendirme çerçevelerini kullanarak, özellikle 21. yüzyıl becerilerinden biri olan "Okuryazarlık" çerçevesinde şekillendirilmiştir.

BEDEP, öğrencilerin öğrendikleri bilgiyi günlük yaşamlarında uygulama, problemleri çözme ve üst düzey düşünme becerilerini ölçmeyi amaçlar.

BEDEP'in temel hedefi, öğrencilerin bilgiyi yeni durumlara uyarlayabilme yeteneklerini değerlendirmek ve üst düzey bilişsel becerilerini ölçerek geri bildirim sağlamaktır. Bu değerlendirme, öğrencilere öğrenme süreçlerini anlama ve geliştirme konusunda yardımcı olur. Program, öğrencilerin günlük yaşamlarında edindikleri bilgi ve becerileri etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini ölçer ve onları daha derinlemesine düşünmeye teşvik eder.

KULÜPLER

Öğrenci kulüpleri, ortaokul seviyesinde öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli başlıklar altında kapsamlı çalışmalar yürütür. Bu kulüpler, öğrencilere sadece akademik başarılarla sınırlı kalmayan, aynı zamanda kişisel gelişim ve sosyal becerilerin önemini vurgulayan bir perspektif sunar. Her bir kulüp, öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine yönelik geniş bir yelpazede etkinlikler içerir. Böylece öğrenciler, öğrenmeyi daha anlamlı ve kişisel bir deneyim haline getirirler.

Kulüpler oluşturulurken belirli alt başlıklar altından ilerler. Bu alt başlıklardan yola çıkarak müfredat ve kapsam belirlenir.

Veli öğrenci okul iş birliğinde pozitif rehberlik anlayışının önemi son derece büyüktür ve iş birliğinin olmazsa olmazı iletişimdir. Öğrencileri olumlu ve güçlü yönlerini öne çıkarıp geliştirmeyi hedefleyen, olumlu iletişim ikliminin bir parçası olmaları, sınıf ve okulda pozitif duygular yaşamaları, rehberlik servisi desteği ile okul idaresi tarafından profesyonel bir şekilde yönetilir.  Veli öğrenci okul iş birliğinde okul yönetimi, rehber öğretmenleri ve sınıf öğretmenler süreç içinde belirli periyotlarla velileri bilgilendirirler. Pozitif rehberlik anlayışı ile rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenleri, tüm öğrencilerin velileri ile her dönem en az bir kez olmak üzere yüz yüze ya da telefon ile öğrenci gelişimi hakkında görüşmeler yapar. Öğrencilerin gelişim alanlarına yönelik çalışmalar, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile paylaşılır, belirli periyotlarla izleme-değerlendirme toplantıları yapılır. Değerlendirme sonrasında öğrencilerin gelişimine ilişkin görüşmeler belirlenerek, takip edilir ve velileri ile paylaşılır. 

Öğrencilerimizin eğitimi ile ilgili konularda, öncelikle mentör öğretmenlerimiz sorumludur. Görüşme talebi olan velilerimiz, K12.Net sistemi üzerinden görüşme randevusu alarak tüm öğretmenler ve yöneticiler ile görüşebilir.