Ana içeriğe atla

Anaokulu

İSTEK OKULLARI ANAOKULU PROGRAMI

İSTEK Ankara Okulları Anaokulu Eğitim Programı, her çocuğun bireysel gelişimini öncelikli tutan kapsamlı bir yaklaşımı benimser. Anaokulunda çocuklar bilgi, beceri, tutum ve kavram anlayışlarını oyun temelli sorgulama yoluyla geliştirirler. Sınıflar, öğrenmeyi "gerçek dünya" ile ilişkilendirerek ve her çocuk için zorlayıcı hale getirerek merakı ve keşfi teşvik eder. Çocukların ön bilgilerinden yola çıkar ve öğrenmeyi desteklemek için her çocuğun güçlü yönlerini, deneyimlerini ve kültürel ve dilsel geçmişini temel alır. Çocukları bağımsız öğrenenler ve harekete geçme yetkisine sahip eleştirel ve yaratıcı düşünürler olmaya teşvik eder. 

PYP (PRIMARY YEARS PROGRAMME)

İSTEK Ankara Okulları Anaokulu, MEB kazanımları ve 21. yüzyıl becerilerini destekleyen PYP eğitim programı entegre ederek öğrencilere kendi dünyalarını keşfetme fırsatı sunar.  Çocuklarımız, öğrenmeyi keşfetme heyecanıyla birleştirir. Merak ettikleri konularda sorular sorar, deneyler yapar ve dünyayı keşfederler. Anaokulumuz, bu merakı destekleyerek öğrenmeyi keyifli hale getirir. Öğrencilerimiz, çeşitli etkinliklerle çıkarımda bulunma yeteneklerini geliştirirler, bu da onların düşünme becerilerini sürdürülebilir bir şekilde artırır. 

PYP, beceriler, kavramlar ve öğretim uygulamalarına dayanarak kapsamlı, bir okul öncesi eğitim programı sunar. Öğrenciler, dünyayı anlamlandırma ve keşfetme süreçlerinde özne olurlar, kendi ilgi ve niyetlerini planlama ve uygulama sürecine katılır. Alanında donanımlı PYP öğretmenleri, öğrencilerin öğrenme sürecini destekler ve çocukların doğal meraklarına dayalı etkinlikler tasarlar.

ANAOKULU PYP TEMALARIMIZ

SINIF TEMA

Kim Olduğumuz

Bulunduğumuz Mekan ve Zaman

Kendimizi İfade Etme Yollarımız

Dünyanın İşleyişi

Kendimizi Düzenleme Biçimimiz

Gezegeni Paylaşmak

Anaokulu

4 yaş

Vücudumu Tanıyorum

Ne Giysem?

Oyunlar

  

Hayvanlar

Anaokulu

5 Yaş

Benzerlikler ve Farklılıklar

 

Duygular

Dünya’nın Hareketleri ve Canlılar

Ulaşım

Bitkiler

Anaokulu

6 Yaş

Ben Bir Bireyim

İcatlar

Sanatla Anlatıyorum

Hava Yaşam Verir

Meslekler

 

 

IB ÖĞRENEN PROFİL ÖZELLİKLERİ

IB Öğrenen Profili, entelektüel, kişisel, duygusal ve sosyal büyümeyi içeren çok çeşitli insani yeterlilikleri ve sorumlulukları temsil eder. IB PYP’nin en önemli amacı IB Öğrenen Profiline uygun bireyler yetiştirmektir. IB Öğrenen Profili, IB misyonunun eyleme geçmiş halidir. Program süresince gördükleri eğitimle öğrenciler araştıran- sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışırlar. Bu profilde ifade edilen nitelikleri sergileyen bireylerin uluslararası bilince sahip bireyler oldukları kabul edilir.

OYUN TEMELLİ YAPILANDIRICI YAKLAŞIM

İSTEK Ankara Okulları Anaokulu eğitim programı oyunun gücünden ilham alır. Oyunlar, çocuklarımızın sosyal becerilerini güçlendirir, problem çözme yeteneklerini geliştirir ve öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirir. 

Her çocuk eşsizdir ve kendi potansiyelini keşfetmeye yönlendirilir. Programlar, bireysel ihtiyaçlara odaklanarak çocuklarımızın güçlü yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlar. Sosyal ve duygusal alanda kullandığımız en etkili yapılandırılmış ve önleyici program olan Second Step uygulanır. Yaş gruplarına ait belli becerilerin geliştirilmesini hedefler.  

DOĞA TEMELLİ EĞİTİM

Öğrenme sürecinde oturmanın zorunlu olmadığı, dört duvarla sınırlı olmayan bir eğitim yaklaşımı benimsenir. Orman ve doğa temelli çalışmalar, öğrenenlerin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimine olumlu katkılar sağlar. Mevsimlerin etkileşiminde doğayı deneyimleyerek, projeler üreterek öğrenenlere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunulur. Ekoloji eğitimi, öğrenenlerin çevrelerini tanımalarına, gözlem yapmalarına, araştırma yapmalarına ve sosyal değerleri kazanmalarına olanak tanıyan doğa etkinlikleri üzerinden gerçekleştirilir.

PROJE TABANLI ÖĞRENME

Proje Tabanlı Öğrenme, farklı disiplinleri bir tema etrafında birleştirerek öğrencilere kavramları bütünlük içinde öğrenme fırsatı sunar. Bu yaklaşım, öğrencilere çeşitli disiplinler arasında derin bağlantılar kurma becerisi kazandırır. Tema merkezli öğretimde, öğrenciler kendi öğrenme stilleriyle uyumlu bir şekilde çalışırlar ve ilgi duydukları konuları keşfetme şansına sahip olurlar. Proje Tabanlı Öğrenim, farklılaştırılmış öğretime katkıda bulunarak öğrenci merkezli ve gelişime odaklı bir öğrenme ortamı sağlar. Program, sınıf yönetimi ve genel değerlendirmelerde olumlu bir etki bırakmayı hedefler.

NASIL FARKLILAŞTIRMA UYGULUYORUZ?

Farklılaştırma çalışmaları, öğrencilerin bireysel farklılıkları, öğrenme şekilleri, düzeyleri ve ilgi alanlarına göre takip edilmesini, desteklenmesini ve gelişimlerinin kaydedilmesini içerir. Bu süreç, öğrencilere akademik ve sosyal becerilerini artırma fırsatı sunar. Farklılaştırılmış eğitimde kullanılan metotlar, öğrencilerin bireysel farklılıklarını, öğrenme stillerini ve ilgi alanlarını dikkate alarak öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlar. Kullandığımız metotlar;

  • Öğrenme Grupları
  • İstasyon Öğrenme
  • Proje Tabanlı Öğrenme
  • Web Tabanlı Kaynaklar
  • Differentiated Instruction (Farklılaştırılmış Eğitim)
  • Teknolojik Araçlar
  • Performansa Dayalı Değerlendirme
  • Flipped Classroom (Ters Yüz Edilmiş Sınıf)

 

Her dil, bir kültürdür. Yabancı dil eğitimini etkin öğrenme yöntemleri ve oyunlarla destekleyerek öğrencilere sunar. Öğrenciler, şarkılar, oyunlar, hikayeler ve keşfe dayalı aktivitelerle İngilizce öğrenir, farklı öğrenme deneyimleri ve çift dilli uygulanan Crossroads programı ile İngilizceye geniş bir perspektif kazanırlar. Çocukların küçük yaşlarda birkaç dil öğrenmeleri, beyinlerini esnek ve adaptasyona açık hale getirir. Farklı diller arasında geçiş yapabilme yetenekleri, çocukların problem çözme becerilerini ve yaratıcılıklarını artırır. Çocuklar, çift dili öğrenerek farklı kültürleri anlama ve takdir etme şansı elde ederler. Bu, küresel vatandaşlar olarak daha geniş bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olur.

Crossroads, bilişsel ve zihinsel becerilerin kuvvetlenmesine katkı sağlar. İki dil arasında geçiş yapma yeteneği, çocukların problem çözme, dikkat toplama ve çoklu görev yapma gibi önemli becerilerini geliştirir. Bu sayesinde sadece iki dil öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda küresel bir perspektife sahip bireyler olarak yetişirler.

Branş dersleri öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekler. Müzik, görsel sanatlar, seramik, drama, bilişim teknolojiler  ve beden eğitimi dersleriyle zenginleştirilir. Bu alanlar sayesinde çocukların ifade yetenekleri ve hayal güçleri desteklenir. Okul içinde düzenlenen çeşitli aktiviteler, çocukların enerjilerini pozitif bir şekilde yönlendirmelerini sağlar. Teknolojiyi eğitimde etkili bir şekilde kullanarak çocuklar dijital okuryazarlık kazanmalarına yardımcı olunur. Eğlenceli eğitim uygulamaları, öğrenmeyi interaktif ve çekici hale getirir. 

Hazırlık sınıfından başlayarak uygulanan özgün dersler çocuklarımızın teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunar, bu da öğrenmeyi daha anlamlı ve kalıcı kılar.

Ölçme değerlendirme süresi anaokulunda PYP ile entegre bir şekilde ilerler. İşlenen her disipliner üstü temadan sonra sürecin nasıl ilerlediği ile ilgili “Gelişim Raporları” bu sürece eşlik eder. Öğrenilen her bilgi, öğrencilerin eyleme geçmesini ve özne olmasını destekler. Eylem geri bildirim formları ile sürecin evdeki yansımaları ebeveynler tarafından yansıtılır. 

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve farkında olmadığı yetilerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Okul-Aile iş birliği, İSTEK Okulları'nın velilerle sürdürdüğü etkili iletişimi vurgular. Velilerin soruları, sorunları ve önerileri özenle ele alınır ve öğrencilerin eğitimi ile ilgili konularda öncelikle öğretmenlerle görüşme sağlanır. 

Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu için önceliklidir. Sevgi dolu bir atmosferde, çocuklarınızın özgüven kazanmaları ve kendilerini ifade etmeleri desteklenir.

Veli öğrenci okul iş birliğinde pozitif rehberlik anlayışının önemi son derece büyüktür ve iş birliğinin olmazsa olmazı iletişimdir. Öğrencileri olumlu ve güçlü yönlerini öne çıkarıp geliştirmeyi hedefleyen, olumlu iletişim ikliminin bir parçası olmaları, sınıf ve okulda pozitif duygular yaşamaları, rehberlik servisi desteği ile okul idaresi tarafından profesyonel bir şekilde yönetilir.  Veli öğrenci okul iş birliğinde okul yönetimi, rehber öğretmenleri ve sınıf öğretmenler süreç içinde belirli periyotlarla velileri bilgilendirirler. Pozitif rehberlik anlayışı ile rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenleri, tüm öğrencilerin velileri ile her dönem en az bir kez olmak üzere yüz yüze ya da telefon ile öğrenci gelişimi hakkında görüşmeler yapar. Öğrencilerin gelişim alanlarına yönelik çalışmalar, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile paylaşılır, belirli periyotlarla izleme-değerlendirme toplantıları yapılır. Değerlendirme sonrasında öğrencilerin gelişimine ilişkin görüşmeler belirlenerek, takip edilir ve velileri ile paylaşılır. 

Öğrencilerimizin eğitimi ile ilgili konularda, öncelikle sınıf öğretmenlerimiz sorumludur. Görüşme talebi olan velilerimiz, K12.Net sistemi üzerinden görüşme randevusu alarak tüm öğretmenler ve yöneticiler ile görüşebilir.