Ana içeriğe atla

Fen Lisesi

İSTEK Okulları, öğrencilerini dünya vatandaşı olma sorumluluğunu üstlenecek, problemlere çözüm üretebilecek bilgi, beceri, değer ve tutumlara sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

İSTEK Ankara Okulları Fen Lisesi, bu vizyonu gerçekleştirmek için öğretim ve öğrenme sürecini aşağıdaki kapsamlı eğitim programlarıyla ele alır. Fen Lisemiz, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) sonuçlarına göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alan bir okuldur.

EĞİTİM PROGRAMLARI

İSTEK Ankara Okulları Fen Lisesi, öğrencilerini sadece bilgi sahibi bireyler olarak değil, aynı zamanda geleceğin liderleri olarak yetiştirir. Bu hedef doğrultusunda, eğitim programı, öğrencilere geniş bir bilgi tabanı sunmanın yanı sıra analitik düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirme odaklıdır. Kültürlerarası anlayışın artırılması, mesleki yönlendirmelerle gerçek dünya deneyimlerinin kazandırılması ve liderlik potansiyellerinin desteklenmesi bu çerçevede önemli bir yer tutar.

Öğrencilerin akademik başarıları yanında karakter gelişimleri de vurgulanarak, etik değerlere uygun bir şekilde yetişmeleri sağlanır. Böylece, mezun olan öğrenciler yalnızca bilgi sahibi bireyler olmakla kalmaz, aynı zamanda toplumlarına ve küresel düzeydeki sorunlara duyarlı katkıda bulunan bireyler olarak yetişirler. İSTEK Okulları, öğrencilerine sunduğu bu bilimsel temelli eğitimle, onların sadece kişisel başarılarına değil, aynı zamanda bilim, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarında liderlik yapabilecek kapasitede bireyler olarak yetişmelerine odaklanır.

Eğitim Yaklaşımı:

İSTEK Ankara Okulları Fen Lisesi, öğrencilere interaktif sınıf ortamlarında, deneyimli ve alanında uzman öğretmenler eşliğinde eğitim verilir. Öğrenciler, sadece ders kitaplarından değil, aynı zamanda projeler, laboratuvar çalışmaları ve etkileşimli aktivitelerle de bilgiye ulaşırlar.

 • Matematik ve Fen Bilimleri Alanında Geniş Bir Program: Okulumuz, öğrencilere geniş bir sayısal bilimler programı sunmaktadır. Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel sayısal derslerin yanı sıra, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre özel atölyeler ve projelerle desteklenen bir müfredat sunar. Bu sayede öğrenciler, sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik beceriler kazanarak gerçek dünya problemlerine çözüm üretebilme yeteneği geliştirirler.
 • Teknoloji Destekli Eğitim: İSTEK Ankara Okulları Fen Lisesi, teknolojinin eğitimdeki önemini benimseyen bir anlayışa sahiptir. Öğrencilere, güncel teknolojik araçlar ve yazılımlar aracılığıyla eğitim imkânı sunar. Böylece öğrenciler, dijital dünyada etkin bir şekilde bilgi üretebilme ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.
 • Kapsamlı Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler: İSTEK Okulları, sadece akademik başarıya odaklanmaz; aynı zamanda öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimine de önem verir. Okul bünyesinde düzenlenen tiyatro oyunları, sergiler, konserler gibi etkinliklerle öğrencilerin sanatsal yönleri desteklenir.
 • Yabancı Dil Yetkinliği: Küreselleşen dünyada iletişim becerileri ve yabancı dil bilgisi büyük önem taşır. İSTEK Ankara Okulları Fen Lisesi, öğrencilere etkili iletişim kurabilmeleri için kapsamlı bir yabancı dil eğitimi sağlar.

İSTEK Ankara Okulları Fen Lisesi, öğrencilerini sadece sınavlara hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda onları dünya vatandaşı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi, öğrencilere dilbilgisi, edebiyat ve kültürel mirasın anlamlandırılması üzerine odaklanan bir disiplindir. Bu ders, öğrencilere dilin yapısal ve işlevsel özelliklerini öğretirken, edebiyatın derinlemesine analizi ve kültürel bağlamda değerlendirilmesini amaçlar.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi, teorik ders içeriklerinin yanı sıra öğrenci katılımını ön planda tutan etkileşimli bir öğretim modeli benimser. Dersler, edebi eserlerin analizleri, tartışmalar, yazma pratiği ve görsel materyallerin kullanımını içeren çok yönlü bir yaklaşımla işlenir. Ayrıca, öğrencilere farklı edebi türlerde ve dönemlerde örnekler sunularak geniş bir bakış açısı kazandırılır. Bu yöntem, öğrencilerin eleştirel düşünce, yorumlama ve yazma becerilerini güçlendirmeyi amaçlar.

 • Kültürel Bağlamda Edebiyat: Edebi eserlerin kültürel ve tarihsel bağlamları içinde değerlendirilmesi, öğrencilerin kültürel birikimlerini genişletir.
 • Edebiyat Eleştirisi: Edebî eserlerin eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, eleştiri yazma becerilerinin geliştirilir.
 • Dil ve Toplum İlişkisi: Dilin toplumsal yapıdaki rolü, dilin kültürel ve sosyal bağlamlardaki işlevleri üzerine düşünsel çalışmalar yapılır.
 • Okuma ve Yorumlama Pratikleri: Farklı türlerdeki edebi eserlerin okunması, anlaşılması ve öğrencilere yorumlama becerileri kazandırılır.
 • Dilbilgisi ve Dil Anlatımı: Dilin yapısal özellikleri, dilbilgisi kuralları ve dilin işlevsel kullanımı üzerine odaklanarak öğrencilere dil bilinci kazandırır.
 • Edebiyat Tarihi ve Akımları: Türk edebiyatının tarihsel seyri, edebi akımların incelenmesi ve eserlerin dönemsel bağlamda değerlendirir.
 • Edebî Türler ve Teknikler: Şiir, hikaye, roman gibi edebi türlerin özellikleri, yazım teknikleri ve üslup analizleri üzerine detaylı çalışmalar yapılır.
 • Yaratıcı Yazma Atölyeleri: Öğrencilerin kendi düşüncelerini yaratıcı bir şekilde ifade etmelerini sağlar.
 • Sözlü İfade Becerileri: Edebiyatın sözlü olarak ifadesi, öğrencilere topluluk önünde düşüncelerini etkili bir biçimde sunabilme becerisi kazandırmayı hedefler.

İSTEK Ankara Okulları Fen Lisesi Fen Bilimleri dersleri, öğrencilere doğa olaylarını anlamaları, bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri, kritik düşünme yeteneklerini geliştirmeleri ve bilimle ilgili sorunları çözebilmeleri için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu bağlamda, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri, öğrencilere farklı düzeylerde kapsamlı bir bilimsel eğitim sunar.

Biyoloji:

 • Temel biyolojik kavramları anlamak ve biyolojik olayların moleküler düzeydeki temel prensiplerini kavrar.
 • Laboratuvar deneyimleri aracılığıyla gözlem, analiz ve hipotez test etme becerilerini geliştirir.
 • Biyolojik çeşitlilik, ekosistemler, evrim gibi konseptleri anlamak ve bilimsel düşünceyi bu alanlarda uygular.
 • Karmaşık biyolojik konseptleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
 • Biyokimya, genetik mühendislik gibi ileri düzey biyolojik konularda araştırma ve projeler yürütür.

Kimya:

 • Temel kimya prensiplerini anlamak ve kimyanın matematiksel modellenmesini kavrar.
 • Laboratuvar deneyimleri ile temel kimya kavramlarını uygulamalı öğrenmek ve güvenli laboratuvar becerilerini kazanır.
 • Organik ve inorganik kimyanın detaylı incelenmesi ile kimyasal tepkimeler, termokimya gibi konularda derinlemesine bilgi sahibi olur.
 • Problem çözme aktivitelerine katılıp karmaşık kimyasal deneylerde yer alır.
 • Uzmanlaşma alanlarında ileri düzey konuları anlamak ve kimya uygulamalarını değerlendirir.

Fizik :

 • Temel fizik prensiplerini anlamak ve matematiksel modellenmelerini kavrar.
 • Laboratuvar deneyimleri ile temel fizik kavramlarını uygulamalı öğrenmek ve güvenli laboratuvar becerilerini kazanır.
 • Elektrik devreleri, optik, ses gibi konularda detaylı incelemeler yaparak fiziksel olayları açıklar.
 • Günlük hayata yönelik projelerde fiziksel prensipleri uygulayarak pratik bilgi ve beceri kazanır.
 • Termodinamik, modern fizik, kuantum mekaniği gibi ileri düzey fizik konularını anlamak ve teorik bilgileri pratiğe dönüştürür.

İSTEK Ankara Okulları Fen Lisesi Matematik dersleri, öğrencilere matematiği soyuttan somuta doğru kapsamlı bir şekilde keşfetme fırsatı sunar. Bu ders, öğrencilere analitik düşünme, problem çözme, mantık yürütme ve matematiksel iletişim becerilerini geliştirme imkânı tanır.

 • Analitik Düşünme: Matematiksel konseptleri anlama ve çözme sürecinde, öğrenciler sorunları parçalayarak ve analiz ederek derinlemesine bir yaklaşım geliştirirler. Soyut matematiksel kavramları somut durumlara uygulama yeteneği kazanılır.
 • Problem Çözme: Matematik, temel olarak bir problem çözme disiplinidir. Öğrenciler, cebirsel denklemleri çözerken, geometrik problemlere çözüm üretirken ve matematikle ilgili diğer zorluklarla karşılaştıklarında yaratıcı ve etkili çözümler geliştirme becerilerini pekiştirirler.
 • Mantık Yürütme: Öğrenciler, bir problemi çözerken mantıklı bir düşünce süreci izleme pratiği kazanır. Bu, matematiksel düşünce yapılarını güçlendirir ve öğrencilere günlük hayatta karşılaştıkları karmaşık sorunları daha etkili bir şekilde analiz etme yeteneği kazandırır.
 • İletişim Becerileri: Matematiksel düşünceleri etkili bir şekilde ifade etme ve diğerlerine anlatma becerisi, öğrencilere sadece matematiksel konseptleri değil, aynı zamanda genel iletişim yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar. Matematiksel dilin doğru kullanımı, öğrencilere düşüncelerini net ve açık bir şekilde iletmelerinde yardımcı olur.

İSTEK Ankara Okulları Fen Lisesi Sosyal Bilimler derslerinde, Millî Eğitim Bakanlığı müfredatının yanı sıra uluslararası standartları dikkate alarak öğrencilerin entelektüel gelişimine katkıda bulunmayı hedefler.

Tarih:

 • Tarihî Süreçlerin Anlaşılması: Öğrencilere tarihî süreçleri derinlemesine anlama ve çeşitli bakış açılarıyla değerlendirme yeteneği kazandırma.
 • Kültürel Bağlamda Eleştirel Düşünme: Kültürel bağlamda eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme.
 • Millî Mücadele ve Cumhuriyet: Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki dönemin önemini vurgulama ve Türk kültürüne etkilerini anlatma.

Coğrafya:

 • Dünya Coğrafyasının Anlaşılması: Öğrencilere dünya coğrafyasını kapsamlı bir şekilde anlama.
 • Sorunların Eleştirel Değerlendirmesi: Yerel ve küresel sorunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneği kazandırma.
 • Çevresel Bilinç: Öğrencilere çevresel bilinç kazandırma ve sürdürülebilirlik konularında bilgi sahibi olmalarını amaçlama.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük:

 • Atatürk İlkelerine Hakimiyet: Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini anlama ve Atatürk'ün liderliğindeki devrimlere hakimiyet kazanır.
 • Türk Devrim Tarihinin Anlaşılması: Türk devrim tarihindeki kritik dönemleri ve alınan önemli kararları anlar.
 • Ulusal Bağımsızlık ve Cumhuriyet: Atatürk'ün öncülüğündeki ulusal bağımsızlık mücadelesinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun önemini kavrar.
 • Laiklik İlkesinin İçeriğinin Kavranması: Laiklik ilkesinin ne anlama geldiğini kavrama ve Türkiye'nin yönetimine etkilerini anlar.
 • Demokrasi ve Vatandaşlık Bilinci: Demokrasi anlayışının ve vatandaşlık haklarının önemi konusunda bilinç kazanır.
 • Atatürk'ün Mirasına Duyarlılık: Atatürk'ün öğretileriyle uyumlu, çağdaş düşünceye sahip olma amacı.
 • Eleştirel Düşünce ve Analitik Yetenek: Tarihî olayları ve inkılapları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme ve analitik düşünce becerilerini geliştirir.
 • Milli Birlik ve Beraberlik Bilinci: Türkiye'nin zorlu dönemlerinde milli birlik ve beraberlik anlayışının önemi vurgulanır.
 • Tarih Bilinci ve Millî Kimlik: Türk tarihine dair bilinç kazanma ve millî kimlik oluşturma yönelik eğitim.

Felsefe

 • Eleştirel Düşünme Yetenekleri: Öğrencilere eleştirel düşünce becerileri kazandırır; bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve eleştirme yeteneklerini geliştirir.
 • Mantıklı Argüman Geliştirme: Mantıklı argümanlar oluşturabilme yeteneklerini artırır, öğrencilere düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etme pratiği kazandırır.
 • Etik ve Ahlaki Bilinç: Etik konularda duyarlılık oluşturmak, öğrencilere ahlaki kararlar almada rehberlik eder.
 • Felsefi Okuma ve Yazma Becerileri: Felsefi metinleri anlama ve yorumlama yeteneklerini geliştirir, öğrencilere felsefi düşüncelerini yazılı olarak ifade etme pratiği sunar.
 • Toplumsal ve Kültürel Bağlamda Analiz: Felsefi konuları toplumsal ve kültürel bağlamları içinde ele almak, öğrencilere felsefenin günlük yaşamdaki uygulamalarını anlama fırsatı tanır.
 • Düşünsel Zenginleşme ve Genişleme: Felsefe dersi, öğrencilerin düşünsel horizontlarını genişletmeyi amaçlar; farklı düşünce sistemleri ve filozofların perspektiflerini keşfetme fırsatı sunar.
 • Öğrenci Katılımı ve Tartışma Yeteneği: Öğrencilerin felsefi konularda etkileşimde bulunmalarını teşvik eder, düşüncelerini açıklama ve başkalarının görüşlerini anlama yeteneklerini artırır.

Din Kültürü ile Ahlak Bilgisi:

 • Etik Değerlerin Anlaşılması: Öğrencilere etik değerleri derinlemesine anlama ve ahlaki kararlar alma süreçlerini değerlendirme yeteneği kazandırma.
 • Eleştirel Perspektif: Ahlaki kararları eleştirel bir perspektifle değerlendirme.
 • Toplumsal Normlara Uygun Davranış: Öğrencilere toplumsal normlara uygun davranma becerilerini geliştirme.

1. Yabancı Dil

Lise düzeyine geçişle birlikte dil öğrenimi daha da ileri seviyelere taşınır. Öğrenciler, edindikleri dil bilgisi kurallarını daha karmaşık metinleri anlama ve yazma süreçlerinde uygulama fırsatı bulurlar. Dil becerilerini güçlendirmek adına edebi eserler, akademik metinler ve teknik yazılar üzerinde çalışarak, dilin farklı yönlerini anlama ve kullanma yeteneklerini geliştirirler. Dilin sosyal, kültürel ve tarihsel bağlamlarını değerlendirme becerisi de lise düzeyinde önem kazanır. Bu süreç, öğrencilerin dilin gücünü daha etkili bir şekilde kullanma ve analiz etme yeteneklerini artırdıkları bir dönemi simgeler.

Yöntemler

TPR (Toplam Fiziksel tepki), CLT (İletişimsel Dil Öğretimi), Göreve Dayalı Öğrenme yöntemlerinin tümü, yazma, dinleme, konuşma ve okumanın uygulandığı entegre bir sistemde uygulanır. Sınav hazırlıkları çeşitli soru türlerini içerir; anahtar kelime dönüşümü, kelime oluşumu, açık uçlu sorular, analiz soruları, boşluk doldurma ve araştırma yazıları, kompozisyon gibi.

Hedef Dil Seviyesi

 

9. SINIF

10. SINIF

11. SINIF

Müfredatlar arası konularda dil öğreniminin yanı sıra işlevsel İngilizce okuryazarlığının öğretilmesi + Edebiyat + Küresel Sorunlar

Uluslararası sınavlara hazırlık (TOEFL IBT / IELTS / SAT) + Küresel Sorunlar + Edebiyat + Akademik Beceriler üzerine uygulama, yüksek öğrenime hazırlık

Uluslararası sınavlara hazırlık + Akademik makale yazma becerilerinin geliştirilmesi

(B1+ to B2)

CEFR B2+ to C1

C1

Müfredatın Uygulanması

Yabancı Dil öğretmenlerimiz, öğrencilerin zihinlerinde küresel sorunlara karşı farkındalık uyandırmak için derslerde Küresel Sorunları işleyerek edebiyat dersiyle beraber TOEFL/IELTS  gibi uluslararası sınavlara hazırlanmalarını sağlarlar. Diğer amaç, öğrencilerin yabancı dil derslerinde öğrendikleri ve geliştirdikleri diğer öğrenme becerilerinin yanı sıra akademik yazma becerilerini de sunarak bir soruya odaklanacakları konularda bilimsel araştırmalar yapmaları ve çözümler bulmalarını sağlar.

2. Yabancı Dil

İSTEK Okulları olarak, 2. sınıftan başlayıp 12. sınıfa dek Avrupa Ortak Dil Öğretimi kapsamında, modern dünyaya uyum sağlayabilen, teknolojiyi yakından takip eden, kültürel ve sosyal hayatta, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel bir dil olan Almanca ve İspanyolcayı etkili ve özgüven içinde kullanarak iletişim kurabilen, birden fazla yabancı dilde yeterlilik kazanmış öğrenciler yetiştir. Dört dil becerisine; yazma, konuşma, dinleme ve okumaya eşit oranda odaklanan programın içinde doğru dilbilgisini kullandırmak da başka bir hedefi oluştur.  Amacımız özellikle öğrencilerimizin Almanca ve İspanyolca ile ilgili farkındalık kazanmasını sağlamak ve temel iletişim becerilerini edinmeleri konusunda onlara destek olur.

Amaç, öğrencilerin yabancı dilde daha iyi birer okur, yazar, dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırmaktır.

Derslerimizi akıllı tahta kullanımıyla birlikte, öğrenci merkezli, iletişime ve uygulamaya dayalı, öğrencilerimizin tüm duyu organlarına hitap edebilen niteliklere sahip olarak işlemekteyiz. Öğrencilerimizin rol alarak öğrenmeleri günlük hayattaki iletişim olanaklarını geliştirir.  Bunu temel alarak öğrenirken eğlenen ve o kültürü önemseyen öğrencilerimizle derslerimizde şarkılar, tekerlemeler, oyunlar oynayarak derslerimizi eğlenceli hale getiririz.  Çocuklarımızın düzgün bir dil yapısı ve düzgün bir telaffuz kazanmalarını sağlarız.

FEN LİSESİ

İngilizce

Almanca / İspanyolca

9. Sınıflar

Öğrencilerimiz yıl boyunca B1 seviyesini tamamlar ve B2 seviyesinde eğitim almaya hazır şekilde 9. Sınıfı bitirirler. Haftalık ders saati 12 olup öğrencilerimiz 6 saat Türk öğretmenleri ile temel İngilizce, 2 saat Türk öğretmenleri ile İngiliz Edebiyatı ve 4 saat yabancı öğretmenleri ile İngilizce dil becerilerinin gelişimine yönelik çalışmalar yürütürler. Dönem boyunca 2 yazılı 1 konuşma sınavına girerler.

Öğrencilerimiz yıl boyunca A1.2 seviyesini tamamlar ve A  2.1 seviyesinde eğitim almaya hazır şekilde Hazırlık Sınıfı bitirirler. Haftalık ders saati 2 olup öğrencilerimiz öğretmenleri ile temel yabancı dil bilgi ve becerilerine yönelik çalışmalar yürütürler. Dönem boyunca 2 yazılı 1 konuşma sınavına girerler.

10. Sınıflar

Öğrencilerimiz yıl boyunca B2 seviyesini tamamlar ve C1 seviyesinde TOEFL eğitim almaya hazır şekilde 10. Sınıfı bitirirler. Haftalık ders saati 8 olup öğrencilerimiz 6 saat Türk öğretmenleri ile temel İngilizce ve 2 saat yabancı öğretmenleri ile İngilizce dil becerilerinin gelişimine yönelik çalışmalar yürütürler. Dönem boyunca 2 yazılı 1 konuşma sınavına girerler.

Öğrencilerimiz yıl boyunca A2.1 seviyesini tamamlar ve A2.2 seviyesinde eğitim almaya hazır şekilde Hazırlık Sınıfı bitirirler. Haftalık ders saati 2 olup öğrencilerimiz öğretmenleri ile temel yabancı dil bilgi ve becerilerine yönelik çalışmalar yürütürler. Dönem boyunca 2 yazılı 1 konuşma sınavına girerler.

11. Sınıflar

Öğrencilerimiz yıl boyunca C1 seviyesinde TOEFL eğitimi alırlar. Haftalık ders saati 4 olup öğrencilerimiz Türk öğretmenleri ile TOEFL sınavına yönelik çalışmalar yürütürler. Dönem boyunca 2 yazılı 1 konuşma sınavına girerler.

Öğrencilerimiz yıl boyunca A2.2 seviyesinde Fit in Deutch / DELE eğitimi alırlar. Haftalık ders saati 2 olup öğrencilerimiz öğretmenleri ile temel yabancı dil bilgi ve becerilerine yönelik çalışmalar yürütürler. Dönem boyunca 2 yazılı 1 konuşma sınavına girerler.

MUN, Birleşmiş Milletler'in Genel Kurul, Güvenlik Konseyi ve diğer çok uluslu organlarının canlandırıldığı bir gençlik organizasyonudur. Ortaokul ve lise öğrencilerine uluslararası diplomasi ve İngilizce müzakere becerileri kazandırmayı amaçlar. Okulumuzda uzun yıllara dayanan kulüp çalışmaları kapsamında öğrenciler, münazara teknikleri ve toplantı hitap kurallarını öğrenirken gündemdeki konuları tartışma fırsatı bulurlar.

Öğrencilerimiz, yerli ve yabancı birçok öğrenci ile tanışma ve arkadaşlık kurma şansı elde ederken aynı zamanda uluslararası platformda araştırma yapma, yazma, toplum içinde konuşma, ortak görüş oluşturma, sorun çözme, uyum ve iş birliği konularındaki becerilerini geliştirirler.

MUN kulübünün hedefleri arasında lise 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin belirli pozisyonları üstlenmeleri, uzlaşı ve tartışmaya açık bir biçimde simülasyonlara hazırlanmaları, İngilizce sözlü ve yazılı ifadelerini geliştirmeleri bulunmaktadır. Ayrıca, uluslararası müzakereler sayesinde öğrenciler, diğer okullardan ve ülkelerden gelen gençlerle kültürlerarası iletişimi sağlayarak görüş alışverişinde bulunurlar. Öğrenciler aynı zamanda Türkiye ve diğer ülkelerde İngilizce yürütülen çeşitli konferanslara katılarak deneyim kazanma fırsatı bulurlar.

MENTÖRİST

Mentörist öğrencilerin holistik bir şekilde desteklenmesini sağlayan kapsamlı bir sistem sunar ve bu sayede öğrencilerin başarıları ve kişisel gelişimleri için uygun bir ortam oluşturur. MentörİST uygulamasının temel özellikleri şunlardır:

 • Eşit Haklar: Her öğrenciye adil bir şekilde davranılır, böylece eşit fırsatlar ve haklar tanınır.
 • Akademik ve Kişisel Gelişim Desteği: Uygulama, öğrencilerin akademik ve kişisel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak bir ortam sağlar.
 • Bireysel Görüşmeler: Mentörlerle yapılan bireysel görüşmeler, öğrencilere kendilerini ifade etme şansı verir.
 • Grup Toplantıları ve Raporlama: Öğrenci gruplarıyla düzenlenen toplantılardan sonra raporlar oluşturulur, bu da öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunmasını ve grup dinamiklerini geliştirmelerini sağlar.
 • Geniş Kapsamlı İşleyiş: Sistem, öğrencilerin akademik performanslarını takip etmekten, bireysel gelişimlerini desteklemeye kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterir.
 • Tutum ve Başarı Danışmanlığı: Öğrencilerin tutumları, başarıları ve kişisel gelişimleri üzerinde danışmanlık sağlanır.
 • Velilerle İletişim: Öğrencilerin istenmeyen davranışları durumunda, velilerle iletişim kurularak sorunların çözümüne yönelik işbirliği yapılır.
 • Okul Yönetimi İle Bilgi Paylaşımı: Öğrenci performanslarıyla ilgili bilgiler, okul yöneticileriyle paylaşılır, böylece okul genelinde daha etkili bir öğrenci destek sistemi oluşturulur.
 • Bireysel İhtiyaçlara Odaklanma: Her bir öğrencinin bireysel ihtiyaçları belirlenir ve bu ihtiyaçlara odaklanılarak öğrencilere özel destek sağlanır.

SSP-100

SSP-100 Programı, öğrencilere sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci ve deneyimsel öğrenme yoluyla bireysel gelişim fırsatları sunarak, onları toplumsal sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

SSP-100 Programının Temel Özellikleri:

 • Bireysel Gelişim Desteği: Program, öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.
 • Toplumsal Sorumluluk Bilinci: Öğrencilere toplumsal sorumluluk bilinci aşılamayı hedefler.
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri: Öğrenciler, ilkokuldan lise bitimine kadar eğitim süreleri boyunca en az 100 saatlik sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılır.
 • Deneyimsel Öğrenme: Program, öğrencilerin öğrenme süreçlerini deneyimleyerek desteklemeyi amaçlar.
 • Öğrenci Merkezli Projeler: Sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci merkezli olarak tasarlanır, bu da öğrencilerin hem gruplar halinde hem de bireysel olarak öğrenme süreçlerini zenginleştirmeye yöneliktir.
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Program, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni hedefler ve öğrencilere bu hedeflere katkı sağlama fırsatı sunar.
 • Ulusal Kalkınma Hedefleri: Program, Ulusal Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışmayı amaçlar.
 • Disiplinler Arası Projeler: Öğrenciler, disiplinler arası projeler geliştirerek sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapma fırsatı bulur.

PROJİST

PROJİST, geniş bir yelpazede disiplinler arası iş birliği ile topluma fayda sağlayan, yenilikçi ve uygulanabilir projeler geliştirmeyi amaçlayan bir programdır. Sosyal, ekonomik ve teknolojik sorunlara çözüm üreterek, hayatı kolaylaştırmaya odaklanır ve katılımcılara çeşitli alanlarda bir araya gelme ve projeler geliştirme fırsatı sunar.

PROJİST Uygulamasının Temel Özellikleri:

 • Disiplinler Arası İş birliği: Uygulama, temel bilimlerden sosyal bilimlere, bilişimden sanata ve spora kadar farklı disiplinlerin bir araya gelerek iş birlikli projeler geliştirdiği bir konsepti benimser.
 • Disiplinler Üstü Yaklaşım: PROJİST, disiplinler arası ve disiplinler üstü bir yaklaşımı destekler, böylece farklı alanlardaki uzmanların bir araya gelmesini teşvik eder.
 • Takım Çalışması Teşviki: Uygulama, takım halinde çalışmayı teşvik eder ve katılımcılara işbirliği içinde projeler geliştirme fırsatı sunar.
 • İnovasyon ve Uygulanabilir Projeler: PROJİST'in amacı, canlıların hayatını etkileyen her alanda yenilikçi fikirlerle uygulanabilir projelere ulaşmaktır.
 • Topluma Fayda Odaklı Projeler: Geliştirilen projelerin odak noktasında yararlılık, topluma fayda sağlama ve yaşamı kolaylaştırma yer alır.
 • Sosyal, Ekonomik ve Teknolojik Sorunlara Çözüm: PROJİST, sosyal, ekonomik ve teknolojik sorunlara çözüm üretmeyi hedefler.
 • Hayatı Kolaylaştırmaya Yönelik Çalışmalar: Uygulama, hayatı kolaylaştırmaya yönelik projelere odaklanır ve çeşitli alanlarda insanların günlük yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlar.
 • Teknolojik İnovasyon: PROJİST, teknolojileri özgün fikirlerle hayata geçirme ve teknolojik inovasyonlara odaklanma amacını taşır.

ÖZGÜN DERSLER

Özgün Dersler Programı, geleneksel derslerin ötesinde öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen, pratik becerilerle donatmayı amaçlayan bir eğitim modeli sunar. Bu program, öğrencilerin temel derslerin yanı sıra kişisel-sosyal gelişimlerine de katkı sağlamayı hedefler.

 • Çok Katmanlı Eğitim Modeli: Program, öğrencilerin gelişimini desteklemek için çok katmanlı bir eğitim modeli sunar.
 • Geleneksel Derslerin Ötesinde Fokus: Temel bilimler, yabancı dil, spor ve sanat gibi geleneksel derslere ek olarak, kişisel-sosyal gelişim ve yaşam boyu gereken becerilere odaklanır.
 • Kapsamlı Eğitim Aşamaları: Anaokulu hazırlık sınıfından lise düzeyine kadar olan tüm eğitim aşamalarını kapsar.
 • Aşamalı Entegrasyon: Program, anaokulu hazırlık sınıfından lise düzeyine kadar olan ders programına entegre edilmiş özgün dersleri içerir.
 • Çok Boyutlu Gelişim Desteği: Özgün dersler, öğrencilerin çok boyutlu gelişimini desteklemek ve temel derslerin ötesinde yeni beceriler kazandırmayı amaçlar.
 • Pratik ve Yaşam Boyu Gereken Beceriler: Program, öğrencilere yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları pratik becerileri içeren özgün dersler sunar.
 • Müfredat Genişlemesi: Özgün dersler, müfredatın sınırlarını genişleterek öğrencilere geniş bir beceri seti kazandırmayı hedefler.

ODGE (Olumlu Davranış Geliştirme Programı)

Öğrenci, veli ve öğretmenler arasında birlikte belirlenmiş davranış politikasıdır. Bu politika, farklı kültürel arka planlardan gelen öğrencilerin kampüs içinde uyum içinde yaşayabilmelerini sağlamak adına önem taşır. Bu program, öğrenci-veli-öğretmen üçgeninde birlikte şekillendirilmiş ve "ahlak", "adalet" ve "sevgi" gibi değerler ışığında oluşturulmuştur.

MINDFULNESS

Mindfulness uygulaması, şimdiki ânı, farkında olarak yaşamayı ve andaki duygu, düşünce ve olayları fark etmeyi ifade eder. Bu kavram, anın içinde olmayı, zihni şu anla meşgul olmaya yönlendirmeyi ve dikkati şimdiki zamanda tutmayı içerir. Meditasyon, nefes egzersizleri veya farkındalık çalışmaları gibi yöntemlerle desteklenerek pratik yapılabilir. Bu uygulama, stresle başa çıkma, odaklanma becerilerini geliştirme ve duygusal dengeyi sağlama gibi faydalar sunabilir. Ortaokul rehberlik çalışmalarında mindfulness, öğrencilere duygusal farkındalık ve zihinsel odaklanma konularında destek olabilir, stres yönetimi ve konsantrasyon becerilerini güçlendirebilir.

BEDEP

Becerilerin Değerlendirilmesi Programı (BEDEP), öğrencilerin bilgi ve beceri seviyelerini değerlendirmek amacıyla tasarlanmış bir programdır. Bu program, uluslararası genel ölçekli uygulamalara (PISA, TIMSS, PIRLS, NAEP, vb.) referans olan değerlendirme çerçevelerini kullanarak, özellikle 21. yüzyıl becerilerinden biri olan "Okuryazarlık" çerçevesinde şekillendirilmiştir.

BEDEP, öğrencilerin öğrendikleri bilgiyi günlük yaşamlarında uygulama, problemleri çözme ve üst düzey düşünme becerilerini ölçmeyi amaçlar.  9. ve 10. sınıflarda uygulanır. Program, öğrencilere daha kapsamlı ve derinlemesine hazırlanmış sorularla karşılaşmalarını sağlayarak üst düzey düşünme yeteneklerini geliştirmeyi hedefler.

BEDEP'in temel hedefi, öğrencilerin bilgiyi yeni durumlara uyarlayabilme yeteneklerini değerlendirmek ve üst düzey bilişsel becerilerini ölçerek geribildirim sağlamaktır. Bu değerlendirme, öğrencilere öğrenme süreçlerini anlama ve geliştirme konusunda yardımcı olur. Program, öğrencilerin günlük yaşamlarında edindikleri bilgi ve becerileri etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini ölçer ve onları daha derinlemesine düşünmeye teşvik eder.

SOSYAL KULÜPLER

Öğrenci kulüpleri, ortaokul seviyesinde öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli başlıklar altında kapsamlı çalışmalar yürütür. Bu kulüpler, öğrencilere sadece akademik başarılarla sınırlı kalmayan, aynı zamanda kişisel gelişim ve sosyal becerilerin önemini vurgulayan bir perspektif sunar. Her bir kulüp, öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine yönelik geniş bir yelpazede etkinlikler içerir. Böylece öğrenciler, öğrenmeyi daha anlamlı ve kişisel bir deneyim haline getirirler.

İSTEK  Okullarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve farkında olmadığı yetilerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir.

İSTEK Ankara Okullarında okul-aile iş birliği, öğrencilerimizin eğitim sürecindeki başarısını artırmak, gelişimini desteklemek ve genel olarak akademik, sosyal ve duygusal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmelerini sağlamak amacıyla okul ve aile arasında kurulan iş birliğini ifade eder. Bu iş birliği, öğrencinin başarısını artırma, öğrenciye daha iyi destek sağlama ve öğrencinin genel refahını iyileştirme amacı güder.

Okul-aile iş birliği, öğrencilerin başarılı, mutlu ve dengeli bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olur. Bu iş birliği, öğrencinin eğitimine odaklanarak toplumun genel eğitim standartlarını yükseltmeye katkı sağlar.

Görüşme talebi olan velilerimiz, K12.Net sistemi üzerinden görüşme randevusu alarak tüm öğretmenler ve yöneticiler ile görüşebilir.