Ana içeriğe atla

İlkokul

İSTEK OKULLARI İLKOKUL EĞİTİM ANLAYIŞI

İSTEK Ankara Okulları İlkokulunda, eğitim anlayışı, öğrencilere bütünlük, sorgulama, çoklu bakış açıları ve merak etme gibi önemli kavramları kazandırmayı hedefler. PYP, öğrencilere yüksek standartlar sunar ve öğrencilerden beklentiler de aynı oranda yüksektir. Okuldaki öğretmenler, öğretim programını ortak olarak planlarlar, dolayısıyla bütüncül bir eğitim uygulanır. 

PYP (PRIMARY YEARS PROGRAMME)

Okulumuz, PYP sorgulama çerçevesine uygun bir şekilde, öğrencilere hayat boyu birer öğrenen olduklarını kanıtladıkları bağımsız olarak araştırma yaptıkları ve eyleme geçtikleri bir eğitim programını benimser.  Öğrendikleri sonucunda çevreleri için faydalı olacak bir eylem tasarlarlar. Seçtikleri eylemi hayata geçirirler.  Süreçte IB Öğrenen profili, tutumları, disiplinler üstü becerileri sergilemeleri beklenir.

İLKOKUL PYP TEMALARIMIZ 

 

Kim Olduğumuz

Bulunduğumuz Mekan ve Zaman

Kendimizi İfade Etme Yollarımız

Dünyanın İşleyişi

Kendimizi Düzenleme Biçimimiz

Gezegeni Paylaşmak

1. Sınıf

Değer Veriyorum

Deneyimlerimiz

Çözüm Odaklıyım

Teknoloji

Üretimden Tüketime

Koru ya da Kaybet

2. Sınıf

Paylaşmak Mutluluk Getirir

Yaşam Alanları

Masallarla Büyüyoruz

Değişim Her Yerde

Bütçemize Uygun Yaşamak

Hayvanlarla Yaşam

3. Sınıf

Seçimlerimle Yaşıyorum

Özgün Gelenekler

Yazarak Anlatıyorum

Su ve Yaşam

Medyanın Gözünden

Atıkların Yolculuğu

4. Sınıf

Sağlıklı Olalım 

Doğanın ve İnsanların Yaratıcılığı

Kültürel Mirasımız

Mavi Gezegen

Yardım Evde Başlar

Hizmet Et ve Koru

IB ÖĞRENEN PROFİL ÖZELLİKLERİ

IB öğrenen profili, entelektüel, kişisel, duygusal ve sosyal büyümeyi içeren çok çeşitli insani yeterlilikleri ve sorumlulukları temsil eder. IB PYP’nin en önemli amacı IB Öğrenen Profiline uygun bireyler yetiştirmektir. IB Öğrenen Profili, IB misyonunun eyleme geçmiş halidir. Program süresince gördükleri eğitimle öğrenciler araştıran- sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışırlar. Bu profilde ifade edilen nitelikleri sergileyen bireylerin uluslararası bilince sahip bireyler oldukları kabul edilir.

DOĞA TEMELLİ EĞİTİM

Öğrenme sürecinde oturmanın zorunlu olmadığı, dört duvarla sınırlı olmayan bir eğitim yaklaşımı benimsenir. Orman ve doğa temelli çalışmalar, öğrenenlerin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimine olumlu katkılar sağlar. Mevsimlerin etkileşiminde doğayı deneyimleyerek, projeler üreterek öğrenenlere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunulur. Ekoloji eğitimi, öğrenenlerin çevrelerini tanımalarına, gözlem yapmalarına, araştırma yapmalarına ve sosyal değerleri kazanmalarına olanak tanıyan doğa etkinlikleri üzerinden gerçekleştirilir.

PROJE TABANLI ÖĞRENME

Proje Tabanlı Öğrenme, farklı disiplinleri bir tema etrafında birleştirerek öğrencilere kavramları bütünlük içinde öğrenme fırsatı sunar. Bu yaklaşım, öğrencilere çeşitli disiplinler arasında derin bağlantılar kurma becerisi kazandırır. Tema merkezli öğretimde, öğrenciler kendi öğrenme stilleriyle uyumlu bir şekilde çalışırlar ve ilgi duydukları konuları keşfetme şansına sahip olurlar. Proje Tabanlı Öğrenim, farklılaştırılmış öğretime katkıda bulunarak öğrenci merkezli ve gelişime odaklı bir öğrenme ortamı sağlar. Program, sınıf yönetimi ve genel değerlendirmelerde olumlu bir etki bırakmayı hedefler.

PYP SERGİSİ

Öğrenciler süreç boyunca kendilerini değerlendirir, daha iyi olmak için kendilerine hedef koyarlar: 4. Sınıfın sonunda okulca belirlenen PYP sergi zamanında bu çalışmalara dair kanıtlan, nasıl araştırma yaptıklarını, nasıl eyleme geçtiklerini ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine sunar ve “PYP sergi sertifikası” almaya hak kazanır.

4.Sınıf düzeyinde öğrenci, yılda iki (2) projede görev alır.

1.Dönem Sonu “Sosyal Sorumluluk” 

2.Dönem Sonu “PYP Sergisi” 

PYP Sergisi tüm derslerin dâhil edildiği bütünsel yaklaşımı destekler. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin de desteklendiği “Local to Global” felsefesini benimseyen bir anlayış ile geliştirir.

ÖĞRENME SÜREÇLERİ

Öğrenme süreçleri Türkçe ve Matematik alanında öğrencilerin sahip olması gereken standartları edinebilme ve kullanabilme becerisi kazanma aşamalarını içerir.

TÜRKÇEDE ÖĞRENME SÜREÇLERİ

Sözlü Dil - Dinleme ve Konuşma 

Dinleme ve konuşma, yeni doğanlar ile küçük çocukların ilk deneyimlerinden itibaren içine girdikleri doğal, gelişimsel süreçlerdir. Neredeyse tüm çocuklar, okula ana dillerine etkileyici derecede hakim şekilde başlar. Ancak, okulda dil gelişimine yönelik beklentiler ve yaklaşım, çocuğun daha önce yaşadığı başarılı öğrenme ortamından çok farklıdır. Evden okula veya bir okulda diğerine geçişte, bireyin dil profilini kabul etmek ve olumlu ve üretken yollardan önceki öğrenmenin üzerine ek yapmak önemlidir.

Görsel Dil - İzleme ve Sunum

Algısal süreçlerle (görmek) dışavurum süreçleri (sunum) arasındaki karşılıklı ilişki, güçlü ve temel bir süreçler dizisi olarak kabul edilir. Bu süreçler, öğrencilere çeşitli ortamlarda görselleri yorumlamayı, kullanmayı ve yapılandırmayı öğrenir Görsel metinler, öğrencilere fikirleri, değerleri ve inançları ifade etme yeteneği kazandırarak etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Bilgi ve iletişim teknolojisi ve görsel metinlere bağlı beceriler edinmek, toplumda ikna edici bir etki yaratma açısından önemlidir. Bu süreçler, öğrencilere eleştirel düşünme ve görsel metinleri etkili bir şekilde analiz etme yeteneği kazandırarak bilgi kaynakları ve ifade becerilerini genişletir.

Yazılı Dil - Okuma 

Okuma, metinden anlamı yapılandırmayı içeren gelişimsel bir süreçtir. Bu süreç, etkileşimli ve okuyucunun önceki bilgi ve deneyimi ile metnin içsel bir bağlam oluşturarak gerçekleşir. Özellikle genç öğrenenler, okuma sürecinde anlamı baskının içinde ararlar.

Okuma başarısını desteklemenin önemli bir yolu, çocuklara ilgi çekici resimli kitaplar ve diğer görsel materyaller sunmaktır. Heves ve merak, okuma isteğini artıran temel unsurlardır. Okuma, fikirlerimizi, duygularımızı ve düşüncelerimizi netleştirmemize yardımcı olur. Edebiyat, düşünceyi etkileme ve yapılandırma gücüne sahiptir, iyi yazılmış kurgu ve kurgu olmayan metinler öğrenenlere derinlemesine düşünme fırsatı sunar.

Okumanın sorgulama süreci için temel olduğu vurgulanarak, öğrencilerin metinden kullanışlı bilgileri belirleme, sentezleme ve uygulama becerilerini geliştirmeleri önemlidir. Öğretmenler, kurgu ile kurgu olmayan metinler arasında denge kurarak öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun materyalleri seçmeli ve sunmalıdırlar.

Çocuklar, ömür boyu okuma alışkanlığı kazanmak için çeşitli kaliteli metinlerle deneyim kazanmalıdırlar. Bu süreçte, yetkin, motive ve bağımsız okuyucular olmak için gerekli becerileri, stratejileri ve kavramsal anlamayı edinirler.

Yazılı Dil - Yazı 

Yazmak, kendimizi ifade etmenin temel bir yolu olup bireyin kişisel gelişimini yansıtan bir eylemdir. Genç öğrenenlerden olgun yazarlara kadar, düşünceleri, fikirleri ve bilgileri düzenleyip iletmemizi sağlar. Yazma, öncelikle anlam ve niyeti ifade etmeyle ilişkilidir. Çocuklar, düşüncelerini açıklamaya teşvik edildiklerinde yazma, gerçek bir ifade halini alır. İfadenin kalitesi, iletişimdeki gerçeklik ve paylaşma arzusundan kaynaklanır. Yazma becerileri zaman içinde çeşitli yapıları, stratejileri ve teknikleri içerir, ancak yazarın niyetini anlamayı ve ifade etmeyi önceleyen doğruluk önemlidir. Yazmayı öğrenmek, fikirlerin yazılı olarak paylaşılması sürecinde becerilerin geliştirilmesi ve keskinleştirilmesini gerektirir.

MATEMATİKTE ÖĞRENME SÜREÇLERİ

 • Veri kullanımı

Veri kullanımı, dünya hakkında bildiklerimizin özetini yapmamıza ve bildiklerimiz hakkında çıkarımlarda bulunmamıza olanak verir.

• Benzerlikleri, farklılıkları ve eğilimleri belirlemek için veriler farklı şekillerde toplanabilir, düzenlenebilir, gösterilebilir ve özetlenip yorumlanabilir. Yapılan analiz, bilgiyi yansız ve bozmadan göstermelidir.

• Olasılık, “olası değil”, “belli” veya “imkansız” gibi terimler kullanarak nitel olarak ifade edilebilir. 

 • Ölçme

Ölçüm, seçilen bir birim kullanılarak miktara bir sayı atamaktır. Bir ölçümün ne kadar doğru olacağı veya olabileceğini bilmek önemlidir.

 • Şekil ve Alan

Bölgeler, yollar ve doğal alanların sınırları şekil ile tanımlanabilir. Şekillerin aralarındaki ilişkileri anlamak; bir, iki ve üç boyutlu dünyayı yorumlamamıza, anlamamıza ve değerlendirmemize olanak verir.

 • Örüntü ve İşlev

Örüntüyü tanımlamak için, matematiğin içinde yaşadığımız dünyada nasıl kullanıldığını anlamakla işe başlanır. Tekrarlayan örüntü özellikleri “işlevler” olarak adlandırılan genel kurallar şeklinde tanımlanır. Bu, takip eden cebir eğitimi için temel oluşturur.

 • Sayı

Sayı sistemimiz, miktarları ve miktarlar arasındaki ilişkileri tanımlayan bir dildir. Örneğin, basamak değerine atfedilen değer, onun bir taban sistemi içindeki yerine dayanır.

Sayılar, bilgiyi yorumlamak, kararlar almak ve problemleri çözmek için kullanılır. Örneğin, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri, birbirleriyle ilişkilidir ve problem çözmede bilgi işlemek için kullanılır. 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİ

İlkokulda ölçme değerlendirme süreci şu adımları içerir:

1. Değerlendirme Amaçlarını Belirleme: Öğrenci başarılarını ölçmek için amaçlar belirlenir. Bu amaçlar, öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek için kullanılır.

2. Çeşitli Değerlendirme Yöntemlerini Kullanma: Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve ihtiyaçlarına uygun çeşitli değerlendirme yöntemlerini destekler. Proje tabanlı değerlendirme, performans görevleri, portfolyo incelemeleri gibi çeşitli araçlar kullanılır.

3. Formative (Sürekli) ve Summative (Sonuç) Değerlendirme: Formative değerlendirme, öğrenme süreci içinde öğrenci gelişimini sürekli olarak izler ve geri bildirim sağlar. Summative değerlendirme ise öğrenmenin sonunda elde edilen başarıyı ölçer.

4. Portföy ve Performans Değerlendirmeleri: Öğrencilerin süreç boyunca yaptıkları çalışmaları içeren portföyler ve gerçek dünya performanslarını değerlendiren araçlar kullanılır. Bu, öğrencilerin uygulama becerilerini ve kavramsal anlayışlarını göstermelerine olanak tanır.

5. Çoklu Gözlem: Öğrencilerin farklı durumlarda ve zamanlarda gösterdikleri performansları gözlemlemek, değerlendirmenin objektifliğini artırır. Öğretmenler, öğrencilerin günlük sınıf içi etkileşimlerini dikkate alır.

6. Öğrencilere Geri Bildirim Sağlama: Değerlendirme süreci, öğrencilere geri bildirim sağlama sürecini içerir. Bu, öğrencilere güçlü yönlerini anlamaları ve gelişim alanlarını belirlemeleri konusunda yardımcı olur.

7. Sürekli İyileştirme: Ölçme değerlendirme süreci, sürekli iyileştirmeye odaklanır. Değerlendirme sonuçları, programın etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve öğrenci başarılarını artırmak için kullanılır.
 

İZLEME

BELGELENDİRME

ÖLÇÜMLEME

RAPORLAMA

GÖZLEMLEME

SORU –CEVAP

ÖZ DEĞERLENDİRME

AKRAN GERİ BİLDİRİMİ

ÖN DEĞERLENDİRME SÜREÇ DEĞERLENDİRME

SONUÇ DEĞERLENDİRME

YAZILI VE SÖZLÜ GERİ BİLDİRİM

ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN GÖRÜNÜR HALE GETİRİLMESİ

ÖĞRENME GÜNLÜKLERİ 

PORTFOLYOLAR

BECERİ TEMELLİ DEĞERLENDİRME

VELİ TOPLANTILARI

HEDEF BELİRLEME – DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

PORTFOLYO SUNUMLARI

GELİŞİM RAPORLARI

FARKLILAŞTIRMA UYGULAMALARI

Farklılaştırma çalışmaları, öğrencilerin bireysel farklılıkları, öğrenme şekilleri, düzeyleri ve ilgi alanlarına göre takip edilmesini, desteklenmesini ve gelişimlerinin kaydedilmesini içerir. Bu süreç, öğrencilere akademik ve sosyal becerilerini artırma fırsatı sunar. Farklılaştırılmış eğitimde kullanılan metotlar, öğrencilerin bireysel farklılıklarını, öğrenme stillerini ve ilgi alanlarını dikkate alarak öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlar. Kullandığımız metotlar;

 • Öğrenme Grupları
 • İstasyon Öğrenme
 • Proje Tabanlı Öğrenme
 • Web Tabanlı Kaynaklar
 • Differentiated Instruction (Farklılaştırılmış Eğitim)
 • Teknolojik Araçlar
 • Performansa Dayalı Değerlendirme
 • Flipped Classroom (Ters Yüz Edilmiş Sınıf)

 

İSTEK Ankara Okulları İlkokulunda İngilizce eğitimi, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı'na uygun olarak hazırlanır ve bütünsel bir yabancı dil politikası izlenir. Öğrencilere İngilizceyi etkili bir iletişim aracı olarak kullanabilme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme hedeflenir. İngilizce öğrenimi öğrencilerin günlük yaşamlarında da sürekli bir şekilde kullanmalarını amaçlayan özgün bir program üzerine kuruludur.

İSTEK Okullarının İngilizce öğretim felsefesi, öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsemek ve her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak üzerine kuruludur. Ayrıca, öğrenciler uluslararası sertifika sınavlarına girerek İngilizce seviyelerini ölçebilme fırsatı bulurlar.

1. sınıf

(Haftada 24 saat)

2. sınıf

(Haftada 20 saat)

3. sınıf

(Haftada 16 saat)

4. sınıf

(Haftada 14 saat)

Müfredatlar arası konularda dil öğreniminin yanı sıra temel işlevsel İngilizce okuryazarlığını öğrenme

Müfredatlar arası konularda dil öğreniminin yanı sıra temel işlevsel İngilizce okuryazarlığını öğrenme

Müfredatlar arası konularda dil öğreniminin yanı sıra temel işlevsel İngilizce okuryazarlığını öğrenme

Müfredatlar arası konularda dil öğreniminin yanı sıra temel işlevsel İngilizce okuryazarlığını öğrenme

CEFR A1

(Waystage seviyesi -başlangıç seviyesi)

CEFR A1

(Waystage-başlangıç seviyesi)

CEFR A1 - A2

(Avrupa Dil portföyüne göre)

CEFR  A2 to B1

(Avrupa Dil portföyüne göre-ilkokul düzeyinde A2-B1

Crossroads, anaokulu ve ilkokulun tüm kademelerinde, İngilizceyi sürekli kullanarak geliştirmeleri için uygulanan özgün bir yabancı dil programıdır. Öğrencilerin İngilizceyi sadece ders olarak değil, günlük hayatın içinde görmelerini sağlar. Crossroads programı İngilizcenin hayatın her alanında var olduğu gerçeğinden yola çıkarak öğrencilere İngilizce düşüne bilme, disiplinler arası bağlantı kurabilme, çoklu düşünme becerileri kazandırmayı hedefler.

İSTEK Ankara Okulları, 2. sınıftan başlayarak öğrencilere Almanca ve İspanyolca olmak üzere ikinci yabancı dil fırsatı sunar. Böylece öğrenciler kültürel ve sosyal hayatta evrensel bir dil bilgisi kazanarak modern dünyaya uyum sağlarlar. Amaç öğrencilerimizin yabancı dilde daha iyi birer okur, yazar, dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırır.

Öğrencilerimizin rol alarak öğrenmeleri günlük hayattaki iletişim olanaklarını geliştirir. Bunu temel alarak öğrenirken eğlenen ve o kültürü önemseyen öğrencilerimizle derslerimizde şarkılar, tekerlemeler, oyunlar oynayarak derslerimizi eğlenceli hale getiririz. Çocuklarımızın düzgün bir dil yapısı ve düzgün bir telaffuz kazanmalarını sağlanır.

İlkokulda uygulanan akademik çalışmalar, bilimsel temelli öğrenme modellerine dayanır ve dünya literatüründe tanınmış uzmanlardan gelen güncel yayınlar ve eğitimleri takip eder. Ders içi etkinliklerin yanı sıra müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi, drama, satranç ve bilişim okuryazarlığı gibi uygulamalı dersler, disiplinler arası ve disiplinler üstü bir anlayışla entegre edilir.

İlkokul eğitim programında kulüp ve SSP 100 çalışmaları da akademik çalışmalar kadar önemli yer tutar. Bu çalışmaların amacı, öğrencilerin liderlik özelliklerini, yaşam becerilerini keşfetme ve güven duygularını geliştirmek, topluma karşı duyarlılık ve sorumluluk gelişimine yardımcı olmaktadır. 

Sosyal Sorumluluk Platformu(SSP-100) İSTEK Okullarında okuyan tüm öğrenciler için hazırlanmış, içinde bulunduğumuz toplum ile bağlantı kurabilmeyi sağlayan, bireysel gelişimi destekleyen; öğrenci, öğretmen ve veliyi kapsayan bir toplumsal dayanışma hareketidir.

Özgün derslerin amacı, öğrencilerin liderlik özelliklerini ,yaşam becerilerini keşfetme ve güven duygularını geliştirir, topluma karşı duyarlılık ve sorumluluk gelişimine yardımcı olur. Öğrencilerimiz, ilkokulun 4 yılı boyunca ders programına entegre edilmiş 16 farklı özgün ders ders alırlar.

İSTEK  Okullarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve farkında olmadığı yetilerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir.

İSTEK Okullarında sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi İkinci Adım (Second Step) Programı ile desteklenir. Committee for Children tarafından geliştirilen ve dünyanın 70 ülkesinde 30 milyon çocuğa ulaşan İkinci Adım Programı, İSTEK Okullarında 2017-2018 öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır. İkinci Adım, her sınıf düzeyi için ayrı bir içeriğe sahip olan programdır. İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme ve işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirmeyi hedefler. Program sayesinde akademik başarının arttığı, öğrenci davranışlarının olumlu bir şekilde geliştiği gözlemlenmiştir.

Veli - öğrenci - okul iş birliğinde, pozitif rehberlik anlayışının önemi son derece büyüktür ve iş birliğinin olmazsa olmazı iletişimdir. Öğrencileri olumlu ve güçlü yönlerini öne çıkarıp geliştirmeyi hedefleyen, olumlu iletişim ikliminin bir parçası olmaları, sınıf ve okulda pozitif duygular yaşamaları, rehberlik servisi desteği ile okul idaresi tarafından profesyonel bir şekilde yönetilir.  Veli öğrenci okul iş birliğinde okul yönetimi, rehber öğretmenleri ve sınıf öğretmenler süreç içinde belirli periyotlarla velileri bilgilendirirler. Pozitif rehberlik anlayışı ile rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenleri, tüm öğrencilerin velileri ile her dönem en az bir kez olmak üzere yüz yüze ya da telefon ile öğrenci gelişimi hakkında görüşmeler yapar. Öğrencilerin gelişim alanlarına yönelik çalışmalar, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile paylaşılır, belirli periyotlarla izleme-değerlendirme toplantıları yapılır. Değerlendirme sonrasında öğrencilerin gelişimine ilişkin görüşmeler belirlenerek, takip edilir ve velileri ile paylaşılır. 

Öğrencilerimizin eğitimi ile ilgili konularda, öncelikle sınıf öğretmenlerimiz sorumludur. Görüşme talebi olan velilerimiz, K12.Net sistemi üzerinden görüşme randevusu alarak tüm öğretmenler ve yöneticiler ile görüşebilir.