Ana içeriğe atla

İSTEK Okullarında Temel Müzik Eğitimi

İSTEK Okulları, öğrencilerinin sanatsal gelişimine büyük önem veren bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Bu bağlamda, Temel Müzik Eğitimi programımız, öğrencilerin müziği keşfetmeleri, anlamaları ve ifade etmeleri için bir platform sunar.

Müziğin Büyülü Dünyasına Yolculuk

Temel Müzik Eğitimi, öğrencilere müziğin evrenine yapılan bir yolculukla başlar. Bu yolculuk, Orff ve Elementer müzik yaklaşımı ile birleşirken, Kodaly ve Dalcarose müzik öğretim yöntem ve teknikleri de derslerimize entegre edilir. Bu çeşitlilik, öğrencilerimizin müziği farklı perspektiflerden deneyimlemelerine olanak tanır.

Oyun, Hareket ve Devinimle Müziği Keşfetmek

Özellikle küçük yaş gruplarında, amacımız müziği teoriden uzak, oyun, hareket ve devinimlerle öğrencilerimizin günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmektir. Bu, müziği sadece dinlemekle kalmayıp, aynı zamanda bedenleri ve duygularıyla deneyimlemelerini sağlar.

Müzikal Beceriler ve Estetik Bilinci Geliştirmek

Temel Müzik Eğitimi programımız, öğrencilere müziğin temel ögeleri olan Ritim, Tempo, Doku, Form, Armoni, Müzik Teorisi ve Genel Müzik Kültürü konularında müzikal beceriler, estetik bilinç ve davranış kazandırmayı hedefler. Bu sayede öğrenciler, müzikle ifade etme becerilerini yaşamları boyunca sürdürebilirler.

Müzikle İfade ve İletişim Yetenekleri

Öğrencilerimize, müziği sadece dinlemenin ötesinde, grup çalışmaları, proje tabanlı öğrenme ve gerçek dünya uygulamalarıyla deneyimleme fırsatları sunarak, iş birliği ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için ilham veriyoruz. Bu yaklaşım, öğrencilerimizin sadece bireysel başarılarını değil, aynı zamanda bir ekip içinde etkili bir şekilde çalışma yeteneklerini de destekler.

Geleceğe Yönelik Müzikal Yetenekler

İSTEK Okullarında Temel Müzik Eğitimi, öğrencilerimizin müzikal yeteneklerini keşfetmelerini, geliştirmelerini ve farklı müzik türlerini anlamalarını sağlar. Edindikleri müzikal estetik ve disiplini, hayatlarının diğer alanlarına entegre edebilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlarız.

İSTEK Okullarında Temel Müzik Eğitimi, öğrencilere müziği sevmeyi, anlamayı ve ifade etmeyi öğreten bir sanat yolculuğunu temsil eder. Öğrencilerimiz, bu müzikal serüvenle birlikte, sadece müzikte değil, aynı zamanda yaşamları boyunca sürekli öğrenen, sorumlu ve etkili bireyler olarak yetişirler. Müziğin büyüsü, İSTEK Okulları'nda her öğrenci için bir yaşam tarzına dönüşür.

Küçük yaş grupları için özel olarak tasarlanan derslerde, teoriden uzaklaşılarak müziğin dinamikleri, öğrencilere oyun, hareket ve devinimler aracılığıyla öğretilmektedir. Öğrencilere, müziğin temel ögeleri olan Ritim, Tempo, Doku, Form, Armoni, Müzik Teorisi ve Genel Müzik Kültürü hakkında bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitim-öğretim süreci boyunca öğrencilere, müziği sadece bir sanat dalı olarak değil, aynı zamanda yaşam tarzı haline getirme fırsatı sunulmaktadır. Bu süreçte öğrencilere müzikle ifade etme yeteneği kazandırılarak, fiziksel, devinişsel, bilişsel ve duygusal gelişimleri desteklenmektedir. Aynı zamanda, öğrencilere müzik yapma ve müzik etkinliklerini yaşam boyu sürdürme alışkanlığı kazandırmak hedeflenmektedir.

İSTEK Okullarının müzik eğitim programı, öğrencilerin müzikal becerilerini entelektüel seviyede geliştirmeyi amaçlayarak, müzik kültürü ve disiplini konusunda derinlemesine bir anlayış kazanmalarını desteklemektedir. Program ayrıca, öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme, hedef koyma, araştırma, çevresi ile iletişim ve öz yönetim becerilerini geliştirmelerine odaklanmaktadır.

İSTEK Okullarından mezun olan her öğrenci, dünya müzikleri hakkında geniş bir bilgiye sahiptir. Kazandıkları müzikal becerileri günlük hayatlarına entegre ederler ve müzik terminolojisini doğru ve etkili bir şekilde kullanabilirler. Ayrıca, performans sanatlarının izledikleri sahnede uygun davranışlar sergileyebilirler. Müzikal estetik ve disiplini, öğrencilerin yaşamlarının diğer alanlarına başarıyla yansıtarak, geniş bir kültürel birikimle mezun olurlar.

RİTİM:

 • Müziği güçlü bir hisle veya ritimle duyar
 • İstikrarlı bir ritim tutturur
 • Vücut perküsyonu veya ritmi kullanarak ritim kalıplarını taklit etmeye başlar
 • Uzun ve kısa sesleri ayırt eder

MELODİ:

 • Melodi terimini melodideki yukarı /aşağı hareketi tanımlar
 • Melodideki yukarı /aşağı hareketi vücut hareketleri ile gösterir
 • Kuvvetli hafif sesleri duyar, söyler ve tanımlar.
 • Yankılama yöntemi ile yankıları duyar, söyler ve tanır
 • Majör/minör tonalitelerdeki şarkıları duyar ve söyler

TON –RENK:

 • Ritim enstrümanlarını görüntü ve sese göre tanımlar
 • Konuşma, şarkı söyleme, fısıldama ve bağırmayı çeşitli yollar olarak tanımlar ve gösterir.
 • Çevredeki sesleri dinleyerek tanımlar
 • Enstrüman aileleri arasındaki farkları işitsel olarak tanımlar

TEMPO:

 • Tempo kelimesini anlar ve kullanır
 • Dinlediği müziklerde hızlı  /yavaş tempoyu tanımlar
 • Farklı tempolara uygun şekilde hareket eder
 • Bir şarkının temposunu daha hızlı  /yavaş olarak tanımlar
 • Söylenen şarkılara farklı tempolar uygular
 • Vücut perküsyonuyla ve/veya sınıfta farklı tempoları müzik enstrümanları aracılığı ile gösterir

MÜZİKAL DİNAMİK:

 • Yüksek/alçak terimlerini doğru şekilde kullanır
 • Hafif ve kuvvetli terimlerini birbirinden ayırmaya başlar
 • Dinlediği müziklerde kuvvetli ve hafif sesi doğru şekilde tanımlar
 • Yankılama yaparken, şarkı söylerken ve konuşurken farklı dinamik özelliklere yanıt verir.
 • Farklı dinamikleri göstermek için sınıf çalgılarını kullanır.

BİÇİM:

 • Bir şarkının tekrarlanan bölümlerini tanır
 • AB formunu tanımlar
 • Şarkı girişleri ( İntro) dinler sonrasında söylemeye başlar
 • Yankılama yöntemi ile şarkının tekrar bölümlerine yanıt verir.

DOKU:

 • Melodileri eşlikli/eşsiz olarak dinleme ve söyleme çalışmaları gerçekleştirir.
 • Bir şarkıya ritim enstrümanları ekler.

GENEL MÜZİK KÜLTÜRÜ:

 • Farklı kültürel kökenlere sahip müzikleri dinler ve söyler
 • Klasik müziği dinler ve uygun hareketlerle tepki verir
 • Yaşına uygun çocuk şarkıları söyler
 • Farkı etkinliklerde görev almaya istekli olur.

RİTİM:

 • Ölçüdeki zaman değişikliklerini tanır
 • Şarkılarda 2/4, ¾, 4/4’ lük ölçü kavramlarını bilir ve tanımlar
 • Ölçü sayısının ne anlama geldiğini bilir ve tanımlar
 • Tam, yarım, sekizlik ve onaltılık nota ve susların süresini tanımlar
 • Farklı ritim kalıplarını anlamlandırarak enstrümanı ile gerçekleştirir
 • Senkop kavramını tanır ve uygular
 • Ritmik olarak parçanın yapısını dinleyerek ve müzikal terminolojiyi kullanarak belirtir.
 • Ölçüleri, bağları ve hareketleri kullanarak ritim kalıplarını okur ve uygular

MELODİ:

 • Dinlediği eseri majör ya da minör tonda olacak şekilde tanımlar
 • Piyanoda pentatonik yapıyı deneyler
 • Tekrar cümlelerini tanır ve söyler
 • Bir müzik cümlesinin melodik hatlarını çizer
 • Oktav, motif, cümle ve melodik terimlerini tanımlar ve kullanır
 • Sınıf enstrümanları ile melodi çalma alıştırmaları yapar
 • Majör ve Minör akorları ayırt etmeye başlar

TON – RENK:

 • Canlı performanslardan veya dinlediği müziklerde grup veya orkestra çeşitli toplulukları tanır
 • Enstrüman aileleri ile ilgili fikir sahibidir. Enstrüman türlerine yada yaptıkları müzik türlerine göre oluşturulmuş müzik topluluklarını tanır
 • Orijinal eserler yaratmak için çeşitli ses kaynaklarını kullanabilir
 • Eserlere çeşitlilik katacak ton rengi seçimleri yapar.

TEMPO:

 • Tempo kavramları hakkında bilgi sahibidir.
 • Dinlediği eserlerde tempo konusunda fikir üretir
 • Performans sergilerken çeşitli tempolarda denemeler yapabilir.
 • Bir performans için uygun tempoya karar verebilir ve bunun nedenini açıklayabilir.
 • Söylerken ya da çalarken farklı tempo işaretlerine yanıt verebilir. (Ör. Ritardando, accelerando)

MÜZİKAL DİNAMİK:

 • Bir şarkıda belirtilen müzikal dinamik işaretlerini okur ve uygular
 • Doğaçlama çalışmalarında müzikal dinamikleri uygular p,pp,ppp,f,ff,mf,creş,decreş)

BİÇİM:

 • Bir partisyonda veya dinlediği müziklerde cümleleri aynı ve farklı olarak tanımlar
 • Bir eserdeki işaretleri takip eder
 • DS al fine işaretlerini anlamaya başlar
 • Bir şarkı ile melodiyi ayırt edebilir
 • Bir eserde ana temayı tanır
 • Dinlediği eserlerde temanın geri dönüşünü anlar

DOKU:

 • Karşı melodileri, ostinatoları, şarkı sözlerini söyler
 • Bir şarkıda ki basit akor değişikliklerini tanır
 • Çeşitli ritim ve melodik enstrümanlar kullanarak eşlikler oluşturur
 • Dinlediği eserlerin dokusunu basit düzlemde tartışabilir

MÜZİK KÜLTÜRÜ:

 • Ulusal ya da uluslararası müzikler olmak üzere farklı kültürlerin müziklerini dinler her birinin tarzını tanımlar
 • Ritim, melodi ve ton rengindeki farklılıkların stili belirlediğini söyleyebilir.
 • Büyük bestecilerin müziklerini dinlediğinde basit tanımlamalarını yapar

 

RİTİM:

 • Dinlediği eserlerde ritim ve ölçü kalıplarını tanımlar
 • Tüm ölçü işaretlerini tanır ve açıklar
 • Ölçüdeki zaman değişikliklerini tanır
 • Şarkılarda aksak ölçü kavramlarını bilir ve tanımlar
 • Düzenli ve düzensiz ölçüleri birbirinden ayırt edebilir
 • Orkestralarda değişen ya da düzensiz ölçüyü belirler
 • Sabit vuruşu, değişen ve düzensiz ölçüyü belirtmek için ritmik vücut hareketini kullanır.
 • Senkop kavramını tanır ve uygular
 • Ritmik olarak parçanın yapısını dinleyerek ve müzikal terminolojiyi kullanarak belirtir.
 • Ölçüleri, bağları ve hareketleri kullanarak ritim kalıplarını okur ve uygular

MELODİ:

 • Dinlediği eseri tarihsel dönemlerine göre majör ya da minör tonda olacak şekilde tanımlar
 • Melodliyi oluşturan bileşenleri açıklar
 • Bir porte üzerindeki melodik notasyonu okur
 • Dinlediği eserlerde kadansları tanımlar
 • Dinlediği eserlerde yinelenen melodik temayı ayırt eder
 • Aralıkları tanımaya başlar
 • Orkestra şef partisyonları hakkında bilgi sahibidir
 • Bir notadaki atiz ve pes sesleri tanımlayabilir.

TON – RENK:

 • Enstrüman ailelerini tanır ve dinlediği enstrümanın ailesini bilir ve sınıflandırır.
 • Sınıf enstrümanlarını ve çevredeki sesleri kullanarak kompozisyonlar oluşturur
 • Çeşitli insan ses aralıklarını ve tınılarını tanımlar: Soprano,mezzo-soprano,alto, tenor, bas
 • Pes ve tiz sesleri rahatlıkla ayırt eder
 • Herhangi bir müzik grubu için bir görüş yazısı yazabilir aynı türdeki başka gruplarla karşılaştırarak sınıf için sunumlarda düşüncelerini ifade edebilir.
 • Ton rengini eserin ruh hali ile ilişkilendirebilir.
 • Canlı performanslardan veya dinlediği müziklerde grup veya orkestra çeşitli toplulukları tanır
 • Orijinal eserler yaratmak için çeşitli ses kaynaklarını kullanabilir
 • Eserlere çeşitlilik katacak ton rengi seçimleri yapar.

TEMPO:

 • Tempoyla ilgili terminolojiyi anlar ve bunu dinlediği eserlerde uygular.
 • Ritim enstrümanlarını kullanarak tempoyu gösterebilir.
 • Performans sergilerken çeşitli tempolarda denemeler yapabilir.
 • Bir performans için uygun tempoya karar verebilir ve bunun nedenini açıklayabilir.
 • Söylerken ya da çalarken farklı tempo işaretlerine yanıt verebilir. (Ör. Ritardando, accelerando)

MÜZİKAL DİNAMİK:

 • Çeşitli tarihsel dönemlerdeki zıt dinamikleri belirler ve tartışır
 • Dinamik seviyelerle ilişkiyi terminolojiyi ve gösterimleri anlar ve kullanır
 • Bir şarkıda belirtilen müzikal dinamik işaretlerini okur ve uygular

BİÇİM:

 • Farklı müzik biçimleri ile ilişkili terimleri tanımlar
 • Üçlü tema ve varyasyonlar ile rondo formundaki kompozisyonları fark eder, tartışır.
 • Sonat, sonatin, konçerto, senfoni, senfonik eser kavramları hakkında fikir sahibidir.
 • Bir senfonik eserin bileşenlerini açıklar

DOKU:

 • Dinlediği eserlerde homofonik uyumu tanır
 • Geleneksel ve geleneksel olmayan yapıları tanımlar ve karşılaştırır.
 • Monofonik, homofonik ve polifonik dokuları tanımlar
 • Sesleri ve enstrümanları kullanarak farklı dokular oluşturmaya çalışır.
 • Armonik eşlikli bir eser çalabilir

MÜZİK KÜLTÜRÜ:

 • Ulusal ya da uluslararası müzikler olmak üzere farklı kültürlerin müziklerini dinler her birinin tarzını tanımlar
 • Çeşitli tarihsel zamanlara ait müzikleri dinler tanımlar ve tartışır
 • Belirli bir kompozisyon veya aynı türdeki kompozisyonlar hakkında fikir oluşturur ve ifade eder
 • Çeşitli tarihsel dönemlerdeki bestecileri tartışır ve araştırır.
 • Etnik müzikler hakkında fikir sahibidir.
 • Ritim, melodi ve ton rengindeki farklılıkların stili belirlediğini söyleyebilir.
 • Büyük bestecilerin müziklerini dinlediğinde basit tanımlamalarını yapar

 

RİTİM:

 • Dinlediği eserlerde farklı ritim ve ölçü kalıplarını tanımlar
 • Tüm ölçü işaretlerini tanır ve açıklar
 • Ölçüdeki zaman değişikliklerini tanır ve uygular
 • Şarkılarda aksak ölçü kavramlarını bilir ve uygular
 • Düzenli ve düzensiz ölçüleri birbirinden ayırt edebilir
 • Orkestralarda değişen ya da düzensiz ölçüyü belirler
 • Sabit vuruşu, değişen ve düzensiz ölçüyü belirtmek için ritmik vücut hareketini kullanır.
 • Vücut perküsyonu ile farklı ritmik yapıları belirler ve uygular
 • Senkop kavramını tanır ve uygular
 • Ritmik olarak parçanın yapısını dinleyerek ve müzikal terminolojiyi kullanarak belirtir.
 • Ölçüleri, bağları ve hareketleri kullanarak ritim kalıplarını okur ve uygular

MELODİ:

 • Dinlediği eseri tarihsel dönemlerine göre majör ya da minör tonda olacak şekilde tanımlar
 • Melodliyi oluşturan bileşenleri açıklar
 • Bir porte üzerindeki melodik notasyonu takip edebilir ve okur
 • Dinlediği eserlerde kadansları tanımlar
 • 8 li aralıkları tanımlar
 • Orkestra şef partisyonlarını takip etme biçimleri hakkında fikir sahibidir

TON – RENK:

 • Kullandığı enstrümanlarda renk ve ton farklılıklarını bilir ve uygular.
 • Sınıf enstrümanlarını ve çevredeki sesleri kullanarak 18-20 ölçülük kompozisyonlar oluşturur
 • Sesini rengine göre efektif kullanır ses denemeleri yapar
 • Herhangi bir müzik grubu için bir görüş yazısı-makale yazabilir aynı türdeki başka gruplarla karşılaştırarak sınıf için sunumlarda düşüncelerini ifade edebilir.
 • Eserlere çeşitlilik katacak ton rengi seçimleri yapar.

TEMPO:

 • Tempoyla ilgili terminolojiyi anlar ve bunu dinlediği eserlerde uygular.
 • Ritim enstrümanlarını kullanarak tempoyu gösterebilir.
 • Performans sergilerken çeşitli tempolarda denemeler yapabilir.
 • Bir performans için uygun tempoya karar verebilir ve bunun nedenini açıklayabilir.
 • Söylerken ya da çalarken farklı tempo işaretlerine yanıt verebilir.

MÜZİKAL DİNAMİK:

 • Çeşitli tarihsel dönemlerdeki zıt dinamikleri belirler ve tartışır
 • Dinamik seviyelerle ilişkiyi terminolojiyi ve gösterimleri seviyesi doğrultusunda anlar ve kullanır
 • Bir şarkıda belirtilen müzikal dinamik işaretlerini okur ve uygular

BİÇİM:

 • Farklı müzik biçimleri ile ilişkili terimleri tanımlar
 • Üçlü tema ve varyasyonlar ile rondo formundaki kompozisyonları fark eder, uygular.
 • Sonat, sonatin, konçerto, senfoni, senfonik eser kavramları hakkında fikir sahibidir.
 • Klasik müzik bestecilerinin bu doğrultuda yazılmış eserlerini bilir
 • Bir senfonik eserin bileşenlerini  ve orkestra üyelerini açıklar

DOKU:

 • Dinlediği eserlerde homofonik uyumu tanır
 • Geleneksel ve geleneksel olmayan yapıları tanımlar ve karşılaştırır.
 • Monofonik, homofonik ve polifonik dokuları tanımlar
 • Sesleri ve enstrümanları kullanarak farklı dokular oluşturmaya çalışır.
 • Armonik eşlikli bir eser çalabilir

MÜZİK KÜLTÜRÜ:

 • Ulusal ya da uluslararası müzikler olmak üzere farklı kültürlerin müziklerini dinler her birinin tarzını tanımlar
 • Çeşitli tarihsel zamanlara ait müzikleri dinler tanımlar ve tartışır
 • Belirli bir kompozisyon veya aynı türdeki kompozisyonlar hakkında fikir oluşturur ve ifade eder
 • Çeşitli tarihsel dönemlerdeki bestecileri tartışır ve araştırır.
 • Etnik müzikler hakkında fikir sahibidir. Farklı kültürlere ait müzikleri dinlemekten zevk alır
 • Ritim, melodi ve ton rengindeki farklılıkların stili belirlediğini söyleyebilir stiller üzerinde tartışabilir..
 • Büyük bestecilerin müziklerini dinlediğinde ayrıntılı analizini yapar ve müzik terminolojisini kullanarak tanımlamalarını yapar