Ana içeriğe atla

Kişisel ve Bedensel Gelişim

KİŞİSEL VE BEDENSEL GELİŞİM PROGRAMI 

Öğrenme Süreçleri

Öğrenme süreçleri kimliğini anlama, kendini tanıma, yeteneklerini keşfetme, aktif yaşam becerileri edinme, sonrasında ise elde ettiği kazanımları bireysel ve toplumsal olumlu etki yaratma amacı doğrultusunda kullanabilme becerisi kazanma aşamalarını içerir.

Kimlik hedefleri

Kendi inanç, değer, tutum, deneyim ve duygularını, bunların kendilerinin nasıl şekillendirdiğini, kültürel etmenlerin etkisi, güçlü yanların, sınırlamaların ve zorlukların tanınması ve değişiklik ve olumsuzluk durumlarıyla başarılı bir şekilde baş edebilme kabiliyeti, öğrenenin benlik kavramı ve öz saygı duygularının öğrenmeye olan yaklaşımını nasıl etkilediğini ve başkalarıyla nasıl etkileşim kurduğunu anlamak.

Genel beklentiler 

Öğrenenler, kendileri hakkında ve başkalarına ne kadar benzedikleri ve ne kadar farklı olduklarına dair farkındalığa sahiptirler. Nasıl büyüdüklerini ve değiştiklerini tanımlayabilirler ve bu değişikliklere eşlik eden yeni anlayışları ve becerileri hakkında konuşabilirler. Gelişimsel olarak uygun günlük ödevlerle yetkinlik hissini gösterebilir ve değişimle baş etmelerine yardımcı olacak stratejiler tanımlayıp geliştirebilirler. Öğrenenler, gelecek öğrenimleri hakkında bilgilenmek ve kendilerini daha iyi anlamak için deneyimlerini derinlemesine düşünürler. 

Öğrenenler, bir kişinin kimliğine katkıda bulunan birçok faktör olduğunu anlarlar ve kendi kimliklerini oluşturan nitelikler, beceriler, karakter ve özellikleri bilirler. Duygusal tepki ve davranışlarını düzenlemek için duygularını tanımlama ve anlama becerisine sahiptirler. Öğrenenler, zorluklara ve yeni durumlara karşı güvenle yaklaşmalarına yardımcı olacak farklı stratejileri keşfeder ve uygularlar. 

Öğrenenler, kişinin kimliğinin çeşitli faktörlerle şekillendiğini ve bu kimliğin zaman içinde geliştiğini anlarlar. Değişimi yönetmek, yeni zorluklara yaklaşmak ve sorunların üstesinden gelmek için kullandıkları stratejileri tanımlar ve derinlemesine düşünürler.  Toplumun geneliyle nasıl bağlantılı olduklarını analiz ederler ve başkaları hakkında öğrenmeye açıktırlar. Öğrenenler, başkalarıyla pozitif etkileşimde bulunmak için kendi duygularına ilişkin anlamalarını kullanırlar. Öz güven geliştirmenin ve bağımsız ödev yapmanın daha özerk öğrenenler olma çabalarını destekleyeceğini bilirler.  

Öğrenenler yaşamlarının farklı aşamalarında yaşayacakları fiziksel değişimlerin değişen kimliklerini etkileyeceğini anlarlar. Toplum içindeki değer, inanç ve normların kişinin benlik kavramı ve öz saygısını etkileyebileceğini anlarlar. Öğrenenler, duygusal olarak bilinçli olmanın ilişkilerini yönetmede yardımcı olduğunu anlarlar. Öz yeterlilik duygusunun insanın başarılarına ve kişisel refaha nasıl katkıda bulunduğunu görür ve tanımlarlar. Öğrenenler esneklik geliştiren, özellikle de yaşamlarında değişim, zorluk ve tersliklerle baş edebilmelerine yardımcı olacak stratejileri uygular ve derinlemesine düşünürler.  

Aktif yaşam hedefleri

Dengeli, sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmeye ve sürdürmeye katkıda bulunan faktörleri; düzenli bedensel faaliyetin önemi; kişinin egzersize tepkisi; gelişen temel motor becerilerin önemi; vücudun hareket ve ifade potansiyelini anlamak ve geliştirmek; beslenmenin önemini anlamak; kötü sağlığın nedenlerini ve olası önleme yollarını anlamak; güvenliğin teşvik edilmesi, refahı özendirmek için kendimize ve başkalarına karşı olan hak ve sorumluluklarımızı anlamak; bilinçli tercihler yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek; şimdi ve gelecekte sağlıklı yaşam için eyleme geçmenin önemini anlamak.

Genel Beklentiler            

Öğrenenler, egzersiz dahil olmak üzere günlük uygulamaların sağlık üzerinde nasıl etkili olabileceğine dair farkındalık gösterirler. Büyüdükçe vücutlarındaki değişimi anlarlar.  Bir dizi fiziksel aktiviteye katılmak vasıtasıyla yaratıcı hareket dahil olmak üzere vücudun hareket kapasitesini keşfederler. Öğrenenler bir takım fiziksel bağlamlarda hareket ederken, güvenli katılım ihtiyacını kabul ederler. 

Öğrenenler, fiziksel olarak aktif olmanın, sağlıklı besinleri seçmenin ve hijyene dikkat etmenin refahın gelişmesindeki önemini kabul ederler. Temel hareket becerilerini keşfeder, farklı fiziksel faaliyetlerde kullanır ve uyarlar, vücudun hareket kapasitesinin, büyüdükçe nasıl geliştiğini bilirler. Öğrenenler, hareketlerin sıralamalar yaratmak için nasıl bağlanacağını ve bu sıralamaların, anlamı aktarmada nasıl kullanılabileceğini anlarlar. Güvenlik uygulamalarıyla ilgili olarak kendileri ve başkalarının kişisel sorumluluklarını anlarlar. 

Öğrenenler sağlıklı yaşam tarzına katkıda bulunan faktörleri anlarlar. Fiziksel kondisyonu geliştirerek ve koruyarak, hareket becerilerini bileyerek ve teknik ve performansı derinlemesine düşünerek fiziksel aktivitelere katılımlarını geliştirebileceklerini anlarlar. Öğrenenler, farklı yaşam aşamalarını tanımlayabilir ve gelişme hızlarının herkes için farklı olduğunu anlayabilirler. Öğrenenler, riski göze alma davranışlarının olumlu ve olumsuz sonuçları olabileceğini anlarlar ve memnuniyeti maksimum düzeye çıkarmak ve güvenliği korumak için bu riskleri tanımlayabilirler. 

Öğrenenler güvenli ve sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunan faktörlerin birbirleriyle bağlantısını anlar ve sağlığı geliştirmeye yardımcı olacak stratejileri tanımlarlar. Ergenlikle ilgili bedensel, toplumsal ve duygusal değişiklikleri anlarlar. Hareket becerilerini uygun şekilde uygular ve hareketleri geliştirmek için planlar geliştirirler ve bir dizi fiziksel bağlamda performansı iyileştirir ve katılımı artırırlar. 

Etkileşim Hedefleri

Kişinin diğer insanlar, canlılar ve geniş manada dünya ile nasıl etkileşim kurduğunu; kişilerin çevresindeki başka kişiler, topluluklar, toplum ve dünya ile ilişkilerindeki hak ve sorumluluklarını anlamak; benzerlik ve farklılıklar konusunda bilinçli olmak ve onları anlamak; çevreye değer vermek ve insan ırkının gelecek kuşaklar için Dünya’nın muhafızları olarak sorumluluğunu anlamak ve bağlılık göstermek.  

Genel Beklentiler 

Öğrenenler, gelişimsel olarak uygun yollarla başkalarıyla etkileşir, oynar ve ilişki kurarlar, fikirlerini paylaşırlar, iş birliği yapar ve duygularını iletirler. Davranışlarının başkalarını etkilediğini bilirler ve eylemlerinin ne zaman bir etkisi olacağını tanımlarlar. Öğrenenler, yerel ortamlarla etkileşir ve yerel ortamlara önem verdiklerini gösterirler. 

Öğrenenler, başkalarıyla etkileşim, oynama ve öğrenmenin değerini kabul ederler. Bir gruba katılmanın farklı roller ve sorumluluklar üstlenmelerini gerektireceğini anlarlar ve işbirliği için ilgi gösterirler. Başkalarıyla olan ilişkileri besler, fikirleri paylaşır, başarıları kutlar, ihtiyaç olduğunda yardım önerir ve isterler. Öğrenenler sorumlu vatandaşlığın, çevrenin korunmasını içerdiğini anlarlar. 

Öğrenenler, grup çalışmasının, bir eylem planı yaparak, bireysel grup üyelerinin güçlü yanlarını tanımlayarak ve kullanarak geliştirilebileceğini anlarlar. Öğrenenler başkalarının bakış açılarını ve fikirlerini derinlemesine düşünürler. Sağlıklı ilişkilerin başkalarına ve çevreye karşı yapıcı tutumlar geliştirerek ve göstererek desteklendiğini anlarlar. 

Öğrenenler, formal ve informal bağlamlarda başkalarıyla etkileşimden içsel tatmin ve kişisel gelişim sağlayabileceklerini anlarlar. Başkalarıyla ilişkileri geliştirme ve pekiştirme ihtiyacını anlarlar ve çatışma ortaya çıktığında çatışmayı bağımsız olarak çözümleyecek stratejileri uygulayabilirler. İnsanların çevre ve diğer canlılarla bağımsız bir ilişkisinin olduğunu kabul ederler ve zarar verildiğinde düzeltmek ve onarmak için eyleme geçerler.